دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭۲۸۸ش.س۴,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۷ص‌.:ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: راه‌آه‍ن‌ – طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌,راه‍س‍ازی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,راه‌آه‍ن‌ – م‍س‍ی‍ر,آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۵۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs