م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد ت‍ج‍اری‌ – ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍ن‍اطق‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد ت‍ج‍اری‌ – ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍ن‍اطق‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ توسط ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد ت‍ج‍اری‌ – ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍ن‍اطق‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۶۴۵,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ن‍دره‍ا و م‍ن‍اطق‌ آزاد — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۴

طرح‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ) توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲ ج.۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-97-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۴۴

ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌۱۷ (م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ق‍لاب‌ (۱): ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍طب‍وع‍ات‌ م‍اس‍ون‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌۱۷ (م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ق‍لاب‌ (۱): ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍طب‍وع‍ات‌ م‍اس‍ون‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ توسط دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌۱۷ (م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ق‍لاب‌ (۱): ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍طب‍وع‍ات‌ م‍اس‍ون‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۶۴,‭/م۶ن۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ – م‍طب‍وع‍ات‌,م‍طب‍وع‍ات‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ – ای‍ران‌ – ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر,م‍طب‍وع‍ات‌ – ت‍اث‍ی‍ر,ف‍رام‍اس‍ون‍ه‍ا – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-485-071-0

شماره مدرک: ک‌۵۷۶

ت‍ح‍ف‌ ال‍ع‍ق‍ول‌ (ارم‍غ‍ان‌ آل‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌)

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ح‍ف‌ ال‍ع‍ق‍ول‌ (ارم‍غ‍ان‌ آل‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌) توسط اب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۴ ق‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ح‍ف‌ ال‍ع‍ق‍ول‌ (ارم‍غ‍ان‌ آل‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۴ ق‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۴۸,‭/فلا۲۵ ت۳۰۴۹۵۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: خ‍ات‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: [۷۵۹] ص‌

موضوع محتوای منبع: اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌,اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ – ق‍رن‌ ۴ ق‌,اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6845-25-8

شماره مدرک: ک‌۱۸۴۰

۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د ده‍م‌)

دانلود و مشخصات کتاب ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د ده‍م‌) توسط ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د ده‍م‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PN,‭۶۰۸۴,‭/م۸ فلا۸,‭۱۳۸۹ ۱۰.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: م‍ص‍ور، (رن‍گ‍ی‌)؛۱۷* ۱۲س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-93419-2-4

شماره مدرک: ک‌۳۰۳۲

ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۷

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۷ توسط ای‍ران‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. دف‍ت‍ر ن‍ظام‌ ف‍ن‍ی‌ اج‍رای‍ی‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۷

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. دف‍ت‍ر ن‍ظام‌ ف‍ن‍ی‌ اج‍رای‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TC,‭۴۰۹,‭/س۲۳ف۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور، م‍رک‍ز داده‌ ورزی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۱ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: آب‍خ‍ی‍زداری‌ – ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ – ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۸۲۹

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ () GM

دانلود و مشخصات کتاب ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ () GM توسط 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ () GM

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۶۱۹,‭/ش۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آه‍وان‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲،۳۲۲ ص‌ .م‍ص‍ور، (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ل‍وک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۵۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ م‍رج‍ع‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ی‍ز۲۰۰۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ م‍رج‍ع‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ی‍ز۲۰۰۰ ] توسط ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ م‍رج‍ع‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ی‍ز۲۰۰۰ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۴۷,‭/ح۲ت۳,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۱ج‌. (ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌): م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ات‍ب‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ — داده‌پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۸۴

م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ توسط اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌ 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PC,‭۲۱۲۱,‭/فلا۴ م۷,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۱ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ – م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ – دس‍ت‍ور,ف‍ران‍س‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6255-06-7

شماره مدرک: ک‌۱۴۸۸

دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د

دانلود و مشخصات کتاب دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د توسط ک‍ف‍اش‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ف‍اش‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۱۹۲,‭/ه۴ ک۷,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ه‍م‍ی‍اران‌ ج‍وان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۷۶] ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: ک‍وه‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د

شابک / شماره ISBN: ‭964-96716-8-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۱۲