دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

در ان‍ت‍ظار ک‍ودک‍ی‌ ه‍س‍ت‍م‌ – ۹ [ن‍ه‌] م‍اه‌ ب‍ارداری‌

دانلود و مشخصات کتاب در ان‍ت‍ظار ک‍ودک‍ی‌ ه‍س‍ت‍م‌ – ۹ [ن‍ه‌] م‍اه‌ ب‍ارداری‌ توسط پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌ 1376 نام و عنوان کتاب برای دانلود: در ان‍ت‍ظار ک‍ودک..

ادامه مطلب

گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ توسط س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر 1392 نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ سر..

ادامه مطلب

ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا توسط 1386 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا سرشناسه شخص / نام نویسنده:..

ادامه مطلب

آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

دانلود و مشخصات کتاب آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌ توسط ب‍ق‍راط، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱..

ادامه مطلب

ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌ توسط ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ – 1375 نام و عنوان کت..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) توسط 1381 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) ..

ادامه مطلب

ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸ – 1375 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌..

ادامه مطلب

م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار توسط ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 2010

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 2010 توسط رض‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ 1390 نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 20..

ادامه مطلب

ن‍ظام‍ات‌ اداری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۴

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ظام‍ات‌ اداری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۴ توسط 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ظام..

ادامه مطلب