در ان‍ت‍ظار ک‍ودک‍ی‌ ه‍س‍ت‍م‌ – ۹ [ن‍ه‌] م‍اه‌ ب‍ارداری‌

دانلود و مشخصات کتاب در ان‍ت‍ظار ک‍ودک‍ی‌ ه‍س‍ت‍م‌ – ۹ [ن‍ه‌] م‍اه‌ ب‍ارداری‌ توسط پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌ 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: در ان‍ت‍ظار ک‍ودک‍ی‌ ه‍س‍ت‍م‌ – ۹ [ن‍ه‌] م‍اه‌ ب‍ارداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RG,‭۵۲۵,‭/پ۴ م۹,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ق‍ق‍ن‍وس‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۵۶ص‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آب‍س‍ت‍ن‍ی‌,زای‍م‍ان‌,ت‍ول‍د

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-311-104-5 (بوکرز),978-964-311-092-5 (زیمش)

شماره مدرک: ک‌۳۲۸۷

گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ توسط س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ودب‍رداری‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۵۱۰۱,‭/س۴ گ۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۲ص‌

موضوع محتوای منبع: گ‍ودب‍رداری‌,گ‍ودب‍رداری‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ خ‍اک‍ی‌,س‍ازه‌- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-120-101-1

شماره مدرک: ک‌۳۲۰۵

ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا توسط 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‍ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: گ‍ردان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارت‍ش‌ و ن‍ی‍روی‌ ه‍وای‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا

رده کنگره: ‭QE,‭۳۷۱,‭/ج۵۱,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: پ‍ل‌ س‍ازی‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ پ‍ل‌,م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-477-325-9

شماره مدرک: ک‌۲۴۱۶

آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

دانلود و مشخصات کتاب آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌ توسط ب‍ق‍راط، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ق‍راط، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۱۰۵/۵,‭/ب۷آ۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ص‍ائ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۸ص‌ .

موضوع محتوای منبع: خ‍اک‌–م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,خ‍اک‌–ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۵۸

ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌ توسط ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ – 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۶۸۰,‭/ک۲ت۲,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ق‍طره‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۴ص‌.: [۱۵] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر، م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د — ق‍رن‌۲۰ ,م‍ع‍م‍اری‌ — ت‍اری‍خ‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۵

آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ (ح‍ف‍اظت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HV,‭۸۲۹۰,‭/ح۵۱,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۷۰] ص‌

موضوع محتوای منبع: ن‍گ‍ه‍ب‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ – ش‍رح‌ وظای‍ف‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ اداری‌ – اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۲۹

ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸ – 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۳۳۰۱,‭/ز۸ت۷,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر:

ناشر publisher کتاب: زم‍رد

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۱۸

م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار توسط ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍ره‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۲/۲۶,‭/ن۷ م۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ب‍رآورد

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8771-58-9

شماره مدرک: ک‌۲۳۶۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 2010

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 2010 توسط رض‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Excel 2010

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رض‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/ر۵۷ فلا۷,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آری‍اپ‍ژوه‌، ف‍راه‍وش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۰۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار + ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8821-75-8

شماره مدرک: ک‌۱۹۰۹

ن‍ظام‍ات‌ اداری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۴

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ظام‍ات‌ اداری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۴ توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ظام‍ات‌ اداری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۴

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/م۷,‭۲.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: [ه‍ش‍ت‍]،۱۶۳ص‌.ج‍دول‌ –(م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ای‍ران‌، م‍ب‍ح‍ث‌۲ )

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7588-51-8

شماره مدرک: ک‌۳۱۴۵