ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ توسط ب‍ورژوا، رن‍ه‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ورژوا، رن‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۴۷,‭/ب۹ک۲,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۶۰ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ب‍رق‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۳۷

ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ توسط ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۵۰۵,‭/ه۴ ت۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ب‍وک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۴ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8600-03-2

شماره مدرک: ک‌۱۶۸۲

م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ توسط ه‍ادس‍ن‌، ج‍ان‌ ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ادس‍ن‌، ج‍ان‌ ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۰۶,‭/ه۲ م۷,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ق‍رارگ‍اه‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اء (ص‌)، ق‍رب‌ ق‍ائ‍م‌، م‍دی‍رت‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵، ۴۹۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار؛۲۲ * ۲۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: س‍ن‍گ‌ ه‍ا – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92548-3-5

شماره مدرک: ک‌۲۷۴۸

ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا توسط ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۹,‭/و۹ ت۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آم‍وزه‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۸ص‌.

موضوع محتوای منبع: س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د,ک‍ارآی‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ارزش‌ اف‍زوده‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-5528-33-8

شماره مدرک: ک‌۱۰۸۳

طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا توسط م‍وی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ – 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۵۶,‭/م۸ط۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: [۸۰] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ه‍ا — پ‍ای‍داری‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا — اث‍ر زل‍زل‍ه‌,زل‍زل‍ه‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۸۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision توسط م‍ل‍ک‌ زاده‌، ه‍دی‍ه‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ل‍ک‌ زاده‌، ه‍دی‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ م۶۷۵,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا. وی‌. آر,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6190-33-4

شماره مدرک: ک‌۲۶۱۷

اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ان‍ور (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ان‍ور (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ح‍ی‍دری‌، س‍ی‍ام‍ک‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ان‍ور (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ی‍دری‌، س‍ی‍ام‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۳۰۰,‭/ح۹ فلا۶,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۲ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,راه‌ آه‍ن‌ – خ‍طوط,راه‌ آه‍ن‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-173-047-4

شماره مدرک: ک‌۲۲۷۵

ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ توسط ب‍و، روژه‌ 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍و، روژه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭K,‭۱۲۴۱,‭/آ۳ب۹,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۸ص‌.

موضوع محتوای منبع: ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6506-09-7

شماره مدرک: ک‌۹۳۶

ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍رک‍ت‌ ره‌آه‍ن‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌(م‍ت‍رو)

رده کنگره: ‭NA,‭۶۸۰,‭/۹ه ۳م,‭۱۳۸۴ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍رو

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۶ص‌.

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د — ق‍رن‌۲۰ ,م‍ع‍م‍اری‌ — ت‍اری‍خ‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۰۳

م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌ توسط ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/د۹ ش۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: دی‍س‍ک‌ س‍خ‍ت‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6735-45-2

شماره مدرک: ک‌۱۸۴۸