دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ توسط ب‍ورژوا، رن..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ توسط ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ اه‍داف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ سرشناسه شخص / نا..

ادامه مطلب

م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ توسط ه‍ادس‍ن‌، ج‍ان‌ ا 1391 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍..

ادامه مطلب

ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا توسط ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ..

ادامه مطلب

طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا توسط م‍وی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ – 1380 نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا سرشناسه شخ..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision توسط م‍ل‍ک‌ زاده‌، ه‍دی‍ه‌ 1392 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ان‍ور (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ان‍ور (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ح‍ی‍دری‌، س‍ی‍ام‍ک‌ 1390 نام و عنوان ..

ادامه مطلب

ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ توسط ب‍و، روژه‌ 1373 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍و، روژه‌ سرشنا..

ادامه مطلب

ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍ن‍ر در م‍ت‍رو (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) سرشناسه شخص / نام نویسنده: ..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌ توسط ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد 1382 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍اردی‍س‍ک‌ ..

ادامه مطلب