(ج‍رن‍ی‌ آو د آن‌ س‍ی‍ن‌ ورل‍د)

دانلود و مشخصات کتاب (ج‍رن‍ی‌ آو د آن‌ س‍ی‍ن‌ ورل‍د) توسط ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶ -۱۳۲۲ ۱۳۷۸= [۱۹۹۹]

نام و عنوان کتاب برای دانلود: (ج‍رن‍ی‌ آو د آن‌ س‍ی‍ن‌ ورل‍د)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶ -۱۳۲۲

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۲۲/۲۲,‭/ن۳س۹۰۴۹۵۲,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: Qum

ناشر publisher کتاب: Ansaryan Publications

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۸= [۱۹۹۹]

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۳ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍اد,زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌,ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۹۵ -۱۳۶۳ ق‌. — س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۰۷

(اس‍پ‍وری‍وس‌ ارگ‍ی‍وم‍ن‍ت‍س‌ اب‍اوت‌ د ش‍ی‍ع‍ه‌)

دانلود و مشخصات کتاب (اس‍پ‍وری‍وس‌ ارگ‍ی‍وم‍ن‍ت‍س‌ اب‍اوت‌ د ش‍ی‍ع‍ه‌) توسط ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۳۰۵ – ۱۳۸۰=۲۰۰۱ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: (اس‍پ‍وری‍وس‌ ارگ‍ی‍وم‍ن‍ت‍س‌ اب‍اوت‌ د ش‍ی‍ع‍ه‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۳۰۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۱۲/۵,‭/ت۳ش۲۰۴۹۵۲,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: Qum

ناشر publisher کتاب: Ansarigan Publications

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۰=۲۰۰۱ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۹ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ی‍ع‍ه‌ — دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا,ش‍ی‍ع‍ه‌ — ع‍ق‍ای‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۰۳