IC OP AMP cookbook/Walter G.Jung

دانلود و مشخصات کتاب IC OP AMP cookbook/Walter G.Jung توسط Jung , Walter G 1379=2000

نام و عنوان کتاب برای دانلود: IC OP AMP cookbook/Walter G.Jung

سرشناسه شخص / نام نویسنده: Jung , Walter G

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۷۱/۵۸,‭/و۶۱

محل انتشار / شهر: Tehran

ناشر publisher کتاب: Nashr-e- Angizeh,

سال انتشار – سال تولید: 1379=2000

شماره صفحه تعداد ورق: xviii,581 p:illus,tables

موضوع محتوای منبع: Operational antifilters

شابک / شماره ISBN: ‭0-672-22453-4

شماره مدرک: ک‌۳۴۲۴

(ای‍م‍ام‍ت‌)…

دانلود و مشخصات کتاب (ای‍م‍ام‍ت‌)… توسط رض‍وی‌، س‍ع‍ی‍د اخ‍ت‍ر ۱۳۷۵= ۱۴۱۶ =۱۹۹۶

نام و عنوان کتاب برای دانلود: (ای‍م‍ام‍ت‌)…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رض‍وی‌، س‍ع‍ی‍د اخ‍ت‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۲۳,‭/ر۶فلا۹,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: Tehran

ناشر publisher کتاب: Ansariyan Publications

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۵= ۱۴۱۶ =۱۹۹۶

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۷ص‌

موضوع محتوای منبع: ام‍ام‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۰۶

(ن‍رت‍ی‍و آو اوی‍ک‍ن‍ی‍ن‍گ‌ )…

دانلود و مشخصات کتاب (ن‍رت‍ی‍و آو اوی‍ک‍ن‍ی‍ن‍گ‌ )… توسط ان‍ص‍اری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۵ – [ ۱۳۷۳=۱۹۹۴ ]

نام و عنوان کتاب برای دانلود: (ن‍رت‍ی‍و آو اوی‍ک‍ن‍ی‍ن‍گ‌ )…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ان‍ص‍اری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۷۶,‭/فلا۸ح۴۰۴۹۲,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: Tehran

ناشر publisher کتاب: Institute for compilation and publication of the works of Imam khomeini, International Affairs Department

سال انتشار – سال تولید: [ ۱۳۷۳=۱۹۹۴ ]

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۴ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ — س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۰۸

(ای‍س‍لام‍ی‍ک‌ اج‍وک‍ی‍ش‍ن‌)

دانلود و مشخصات کتاب (ای‍س‍لام‍ی‍ک‌ اج‍وک‍ی‍ش‍ن‌) توسط ب‍اق‍ری‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۶ – ۱۳۸۰=۲۰۰۱

نام و عنوان کتاب برای دانلود: (ای‍س‍لام‍ی‍ک‌ اج‍وک‍ی‍ش‍ن‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اق‍ری‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۳۰/۱۸,‭/ب۲فلا۹,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: Tehran

ناشر publisher کتاب: Al-Hoda

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۰=۲۰۰۱

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌,ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌,ان‍س‍ان‌ (اس‍لام‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۰۲