دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍رEspanol en el viaje م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍رEspanol en el viaje م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍..

ادامه مطلب

ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف..

ادامه مطلب

Oxford elementry leamers dictionary

دانلود و مشخصات کتاب Oxford elementry leamers dictionary توسط ۱۳۸۶= ۲۰۰۷ م‌ نام و عنوان کتاب برای دانلود: Oxford elementry leamers dictionary سرشناسه شخص / نام..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا توسط ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه..

ادامه مطلب

وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ توسط پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌ 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ سرشناسه شخص / ..

ادامه مطلب

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌ توسط ش‍اه‌ ب‍ی‍گ‍ی‍ان‌، پ‍ون‍ه‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌ سرشناسه..

ادامه مطلب

ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ توسط آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د ۱۳۷۸-۱۳۶۶ نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ..

ادامه مطلب

روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا

دانلود و مشخصات کتاب روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1391 نام و عنوان کتاب برای دانلود: روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روز..

ادامه مطلب

پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) سرشناسه شخص / نام نویسنده: س..

ادامه مطلب

در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌

دانلود و مشخصات کتاب در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ توسط ن‍وح‍ه‌ خ‍وان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق..

ادامه مطلب