اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍رEspanol en el viaje م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍رEspanol en el viaje م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ توسط 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍رEspanol en el viaje م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PC,‭۴۱۲۱,‭/فلا۴۷,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۳ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ — خ‍ودآم‍وز,زب‍ان‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۸

ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲۴,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸ص‌. م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌- ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌,ض‍ری‍ب‌ ب‍ار م‍ق‍اوم‍ت‌- ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌,س‍ازه‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-425-477-5

شماره مدرک: ک‌۸۰۷

Oxford elementry leamers dictionary

دانلود و مشخصات کتاب Oxford elementry leamers dictionary توسط ۱۳۸۶= ۲۰۰۷ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Oxford elementry leamers dictionary

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۶۲۸/۵,‭/آ۷,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: س‍پ‍اه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۶= ۲۰۰۷ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ii ، ۴۲۸ ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍وان‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2541-01-4

شماره مدرک: ک‌۱۵۰۶

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا توسط ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۳۶,‭/فلا۸ م۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ذ، ۲۵۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ – ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92402-3-4

شماره مدرک: ک‌۲۰۸۸

وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ توسط پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ ب ۴۴۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۰۸ص‌.: م‍ص‍ور، ت‍م‍ام‌ رن‍گ‍ی‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۰۶

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌ توسط ش‍اه‌ ب‍ی‍گ‍ی‍ان‌، پ‍ون‍ه‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍وف‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍اه‌ ب‍ی‍گ‍ی‍ان‌، پ‍ون‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ن۹ ش۲۳,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ق‍دس‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا,طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-5748-49-2

شماره مدرک: ک‌۲۴۹۹

ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ توسط آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د ۱۳۷۸-۱۳۶۶

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۱۰,‭آ۷ف۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌,ت‍ب‍ری‍ز,ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌,دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د,دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۸-۱۳۶۶

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ – واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۵

روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا

دانلود و مشخصات کتاب روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PZ,‭۱,‭/ل۷ ر۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۶ص‌.: م‍ص‍ور؛ خ‍ش‍ت‍ی‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ ,داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-93273-0-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۹۵

پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲,‭۷.ج ۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌، ۱۰۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-71-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۴۲

در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌

دانلود و مشخصات کتاب در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ توسط ن‍وح‍ه‌ خ‍وان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍وح‍ه‌ خ‍وان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲,‭/ن۹ د۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: م‍دی‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۸۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۳ – ۱۴۸ ق‌. – اح‍ادی‍ث‌,اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ – ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭964-8901-53-8

شماره مدرک: ک‌۱۰۳۲