م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌ توسط ل‍ش‍ک‍رب‍ل‍وک‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد س‍ازم‍ان‌، روی‍ک‍ردی‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ش‍ک‍رب‍ل‍وک‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۸,‭/ل۵ م۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آری‍ا ق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد (م‍دی‍ری‍ت‌),ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6227-36-8

شماره مدرک: ک‌۲۷۳۴

پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲۱,‭۱۳۹۱ ۲۱.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ – ای‍ران‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-301-000-0

شماره مدرک: ک‌۲۴۸۲

گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ توسط س‍ع‍ی‍دن‍ی‍ا، اح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ع‍ی‍دن‍ی‍ا، اح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۶۹۲/۵۶,‭/آ۵ س۷۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ – ای‍ران‌,گ‍ردش‍ک‍ری‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-61-8

شماره مدرک: ک‌۱۹۹۲

م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍اش‍ی‍د ( راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍اش‍ی‍د ( راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌) توسط ک‍ل‍م‍ن‍ت‍س‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ادوارد 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍اش‍ی‍د ( راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ل‍م‍ن‍ت‍س‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ادوارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۸,‭/ک۸ م۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‌ ت‍دب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ش‌، ۱۲۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار,م‍دی‍ران‌ – ن‍گ‍رش‌ ه‍ا,خ‍ود راه‍ب‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-96284-01-1

شماره مدرک: ک‌۲۷۹۶

خ‍واص‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ توسط لاه‍ه‌ م‍طل‍ق‌، م‍ری‍م‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: لاه‍ه‌ م‍طل‍ق‌، م‍ری‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PS,‭۱۶۴,‭/ل۲،خ۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: غ‍زل‍س‍را

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۷ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌,م‍ی‍وه‌ ه‍ا- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۷۰۶۵-۱۳-۲

شماره مدرک: ک‌۱۸

ب‍رق‌ ب‍رای‌ ب‍رق‍ک‍اره‍ا:پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رق‌ ب‍رای‌ ب‍رق‍ک‍اره‍ا:پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ توسط روزن‍ب‍رگ‌،پ‍ل‌،۱۹۵۸- 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رق‌ ب‍رای‌ ب‍رق‍ک‍اره‍ا:پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: روزن‍ب‍رگ‌،پ‍ل‌،۱۹۵۸-

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۶۹,‭/ر۹،ب۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ده‌،۲۷۷ص‌.:م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍رس‍ش‍ه‍او پ‍اس‍خ‍ه‍ا,ک‍ارگ‍ران‌ ب‍رق‌- اج‍اره‌ ن‍ام‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۶۲۳۲-۴۱-۸

شماره مدرک: ک‌۹

آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا) توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌، ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. دف‍ت‍ر ن‍ظام‌ ف‍ن‍ی‌ اج‍رای‍ی‌

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. م‍رک‍ز داده‌ ورزی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ت‍ن‌ – م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,ب‍ت‍ن‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍ت‍ن‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-179-223-9

شماره مدرک: ک‌۱۰۵۶

۳۰۶[س‍ی‍ص‍د و ش‍ش‌] م‍دار

دانلود و مشخصات کتاب ۳۰۶[س‍ی‍ص‍د و ش‍ش‌] م‍دار توسط 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۳۰۶[س‍ی‍ص‍د و ش‍ش‌] م‍دار

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۷,‭/س۹۵۵,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ — طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — م‍داره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۸۰

س‍ی‍ری‌ در ک‍م‍ال‌ ف‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍ری‌ در ک‍م‍ال‌ ف‍ردی‌ توسط ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍ری‌ در ک‍م‍ال‌ ف‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/ب۸ خ۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍ام‍ون‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: خ‍ودس‍ازی‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌,روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6538-00-9

شماره مدرک: ک‌۲۷۰۱

م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ اب‍ع‍اد گ‍ون‍اگ‍ون‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ اب‍ع‍اد گ‍ون‍اگ‍ون‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ اب‍ع‍اد گ‍ون‍اگ‍ون‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۰۵۳,‭/ف۶ ک۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ش‍ت‌، ۶۰۹ ص‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌,م‍ع‍م‍اری‌ – طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6218-82-6

شماره مدرک: ک‌۲۰۸۵