دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ TPM [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌]

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ TPM [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌] توسط 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍دی‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ سرشناسه شخص / نام..

ادامه مطلب

م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌، آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ و…

دانلود و مشخصات کتاب م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌، آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ و… توسط دوگ‍ارم‍و، ای‌ . پ‍ال‌، ۱۹۰۷ – ۱۳۸۳–..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ توسط ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ سرشناسه شخص ..

ادامه مطلب

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ دق‍ی‍ق‌ و ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون‌

دانلود و مشخصات کتاب ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ دق‍ی‍ق‌ و ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ دق‍ی‍ق‌ و ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون..

ادامه مطلب

م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د

دانلود و مشخصات کتاب م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ش‍ک‍لات‌ را ش‍ک‍لات‌ ک‍ن‍ی‍د سرشناسه شخص /..

ادامه مطلب

ع‍ل‍ل‌ و روش‌ درم‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ردرد و م‍ی‍گ‍رن‌

دانلود و مشخصات کتاب ع‍ل‍ل‌ و روش‌ درم‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ردرد و م‍ی‍گ‍رن‌ توسط ک‍ان‍دل‌، ج‍وزف‌ 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ع‍ل‍ل‌ و روش‌ درم‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ردرد و م‍ی‍..

ادامه مطلب

م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍رارداد در طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍رارداد در طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ توسط ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ..

ادامه مطلب

راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌ توسط گ‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود:..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ توسط اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌ 1377 نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ س..

ادامه مطلب