ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، از ب‍دو ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۲ ، ج‍ل‍د دوم‌: آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، از ب‍دو ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۲ ، ج‍ل‍د دوم‌: آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا توسط 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، از ب‍دو ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۲ ، ج‍ل‍د دوم‌: آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

رده کنگره: ‭KHM,‭۱۴۷۴,‭آ۲۸,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۵۹ص‌.

موضوع محتوای منبع: ک‍ار — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,ب‍ی‍ک‍اری‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۹۱

ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

دانلود و مشخصات کتاب ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ ) توسط وال‍م‍ن‌، ه‍ای‍م‍ن‌ ب‍رن‍ارد 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وال‍م‍ن‌، ه‍ای‍م‍ن‌ ب‍رن‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RJ,‭۶۱,‭/و۲ ه۸,‭۱۳۸۸ ۱.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‍داش‍ت‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍زش‍ک‍ی‌) در ک‍ودک‍ان‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6190-24-5

شماره مدرک: ک‌۳۲۸۱

ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ توسط ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۹,‭/ع۵ ک۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‌ دان‌ ۶س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ی‌، ۳۲۲ ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ – ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-92-2

شماره مدرک: ک‌۲۶۳۱

Effectiveness of anti-corruption agencies in East Africa : Kenya, Tanz / دانلود فایل

مشخصات کلی Effectiveness of anti-corruption agencies in East Africa : Kenya, Tanzania and Uganda : a review

نویسنده کتاب (Author):

AfriMAP,درخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

New York : Open Society Foundations, [2015] ©2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Corruption — Africa, East — Prevention.       Misconduct in office — Africa, East.      

ژانر / فرم:Electronic books

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: AfriMAP,

شناسه شابک ISBN:9781928331155 1928331157

شناسه OCLC:979267261

جزئیات Description:1 online resource (118 pages) : illustrations.

مسئوليت Responsibility:by AfriMAP.

ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍رق‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍رق‍ی‌ توسط ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍رق‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۹۱۲,‭/ت۸ ج۴,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۸۲]ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ ب‍رق‍ی‌ – ت‍ام‍ی‍ن‌ ان‍رژی‌,خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2729-61-6

شماره مدرک: ک‌۲۳۱۱

طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ توسط س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍ی‍م‍ا 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍ی‍م‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۳۰۰,‭/ط۴ س۸,‭۱۳۸۸ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ارور

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار؛۲۱ * ۲۱س‌م‌

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5476-09-5

شماره مدرک: ک‌۱۱۸۹

م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ توسط 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۰۶۷,‭/آ۲۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-40-9

شماره مدرک: ک‌۸۷۴

راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ توسط اس‍ت‍ون‌،دی‍وی‍د 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ت‍ون‌،دی‍وی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۷,‭فلا۵ر۲,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۸ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز– ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۷۲

ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط ک‍م‍پ‌، دی‌، ۱۹۴۹ – 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍م‍پ‌، دی‌، ۱۹۴۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۴ک۸,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍س‍اول‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۹ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ارم‍ن‍دان‌ — ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۰۲

گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ توسط ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭R,‭۱۲۸/۳,‭/ح۹ گ۴,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ن‍ون‍د

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ – اس‍لام‍ی‌ – م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ ,داروش‍ن‍اس‍ی‌ – م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭987-964-6824-42-0)هرود),987-964-6824-43-9)۱ج)

شماره مدرک: ک‌۱۲۲۹