دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، از ب‍دو ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۲ ، ج‍ل‍د دوم‌: آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، از ب‍دو ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۲ ..

ادامه مطلب

ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

دانلود و مشخصات کتاب ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د اگ‍ر … (ن‍س‍خ‍ه‌۱ ) توسط وال‍م‍ن‌، ه‍ای‍م‍ن‌ ب‍رن‍ارد 1392 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍م‍ه‌ ک..

ادامه مطلب

ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ توسط ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ 1391 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ سرشناسه..

ادامه مطلب

Effectiveness of anti-corruption agencies in East Africa : Kenya, Tanz / دانلود فایل

مشخصات کلی Effectiveness of anti-corruption agencies in East Africa : Kenya, Tanzania and Uganda : a review نویسنده کتاب (Author): AfriMAP,درخواست کت..

ادامه مطلب

ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍رق‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رگ‍ردان‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‍ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍رق‍ی‌ توسط ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ توسط س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍ی‍م‍ا 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌..

ادامه مطلب

م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ توسط 1382 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍ررات‌ م‍ل..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ توسط اس‍ت‍ون‌،دی‍وی‍د 1381 نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در ک..

ادامه مطلب

ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط ک‍م‍پ‌، دی‌، ۱۹۴۹ – 1379 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در..

ادامه مطلب

گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ توسط ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍زی‍ده‌ ق‍ان‍ون‌ و ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح..

ادامه مطلب