ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ گ‍ازی‌، پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ گ‍ازی‌، پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ توسط ب‍ورب‍وس‍ون‌، پ‍ل‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ای‍ک‍ل‌ 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ گ‍ازی‌، پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ورب‍وس‍ون‌، پ‍ل‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ای‍ک‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۲۲۸,‭/ب۹ پ۴,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ اک‍س‍ی‌ اس‍ت‍ی‍ل‍ن‌ – پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-6232-02-7

شماره مدرک: ک‌۱۵۵۴

اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) توسط س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۵/۷,‭/س۲فلا۵,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ش‍اوری‍ن‌ ب‍ه‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍رداز

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۲۰۰۰,م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-06-7208-4

شماره مدرک: ک‌۹۸۷

اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ توسط ت‍رس‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍رس‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/ت۴ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ب‍و ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار,ان‍گ‍ی‍زش‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د,اج‍رای‌ ک‍ار – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6052-28-6

شماره مدرک: ک‌۱۶۹۹

م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟ توسط م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ب۴ م۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍لان‌ اف‍زار

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رآورد – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ی‍ل‍س‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8233-00-1

شماره مدرک: ک‌۲۱۶۳

روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ توسط ع‍ل‍م‍داری‌، ش‍ه‍رام‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍م‍داری‌، ش‍ه‍رام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۹,‭/ع۸ ر۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍وس‍ت‍ان‌ ح‍م‍ی‍د

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌,دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6412-20-7

شماره مدرک: ک‌۲۷۱۰

م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌، ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌، ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ توسط ش‍وال‍ب‌، ک‍ت‍ی‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌، ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وال‍ب‌، ک‍ت‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۹,‭/ش۹ م۴,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: xxxvi ، ۷۴۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,م‍دی‍رت‌ طرح‌ ه‍ا,ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-03-5766-8

شماره مدرک: ک‌۲۴۷۹

خ‍طب‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ ش‍اه‍ک‍ار ع‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌)

دانلود و مشخصات کتاب خ‍طب‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ ش‍اه‍ک‍ار ع‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌) توسط رح‍م‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍طب‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ ش‍اه‍ک‍ار ع‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رح‍م‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ ر ۳ خ ۶,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ ق‌,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ ق‌. خ‍طب‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ق‍طه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7633-73-4

شماره مدرک: ک‌۹۵۷

ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌ توسط ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۵۰/۳,‭/ج۹۳ ب۲,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍وی‌ ب‍ه‍ش‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۸۰ص‌.:۹*۵/۱۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: رح‍م‍ت‌-ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌,وال‍دی‍ن‌ – اح‍ادی‍ث‌,ه‍م‍س‍ای‍گ‍ی‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,ه‍م‍س‍ای‍گ‍ی‌- اح‍ادی‍ث‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-7011-34-8

شماره مدرک: ک‌۳۱۳۱

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ) GM ( پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‍ل‍و…( و دی‍گ‍ران‌)، ب‍رای‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ) GM ( پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‍ل‍و…( و دی‍گ‍ران‌)، ب‍رای‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ توسط 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و طری‍ق‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ) GM ( پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‍ل‍و…( و دی‍گ‍ران‌)، ب‍رای‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ راه‌ آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۶۱۹,‭/ش۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آه‍وان‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌ .

موضوع محتوای منبع: ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ای‌ دی‍زل‌- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍وه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۸۸

Summit: English for today,s world 1B with workbook

دانلود و مشخصات کتاب Summit: English for today,s world 1B with workbook توسط س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌ ۱۳۸۶= ۲۰۰۷م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Summit: English for today,s world 1B with workbook

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/س۵ س۹۱۲۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۶= ۲۰۰۷م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۱ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌): م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌ + ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-9912-27-1

شماره مدرک: ک‌۱۷۴۸