م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د ت‍وی‍وت‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د ت‍وی‍وت‍ا توسط ش‍ی‍ن‍گ‍و، ش‍ی‍گ‍ه‌ او، ۱۹۰۹ – 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د ت‍وی‍وت‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ی‍ن‍گ‍و، ش‍ی‍گ‍ه‌ او، ۱۹۰۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۷,‭/ش۹س۹,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: گ‍ن‍اب‍اد

ناشر publisher کتاب: م‍ح‍ق‍ق‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۹ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍ول‍ی‍د — ن‍ظارت‌,ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ ت‍وی‍وت‍ا,ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۲۴