آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌ توسط ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HO,‭۶۲/۱۵,‭/ک۲آ۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: گ‍رگ‍ان‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ گ‍رگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر,م‍ش‍ت‍ری‍ان‌-رض‍ای‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۸۹

م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ری‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۴۳۲۱,‭/م۴۳,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: گ‍رگ‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ل‍غ‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ت‍رو ,راه‌ آه‍ن‌ ش‍ه‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92853-1-0

شماره مدرک: ک‌۲۷۲۱