راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ن‍دوز۹۸

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ن‍دوز۹۸ توسط م‍ی‍ل‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ن‍دوز۹۸

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍ل‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵م۹,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وپ‍ردازان‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌، [۳۹۷] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: 269