ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ در ش‍رای‍ط اض‍طرار

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ در ش‍رای‍ط اض‍طرار توسط ع‍ل‍وی‌، اک‍ب‍ر 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ در ش‍رای‍ط اض‍طرار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍وی‌، اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۹,‭/ع۷۸ ب۴,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: [ک‍رم‍ان‌]

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ ش‍ه‍رداری‌ ک‍رم‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌,اورژان‍س‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ام‍داد رس‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-162-052-5

شماره مدرک: ک‌۲۲۰۲