گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌ توسط زاب‍ل‍ت‍ی‍ت‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ف‍ون‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: زاب‍ل‍ت‍ی‍ت‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ف‍ون‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭SB,‭۴۱۶,‭/ت۵گ۸

محل انتشار / شهر: ک‍رج‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍ز ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ن‍ش‍ر آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۵ص‌.

موضوع محتوای منبع: گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا,گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا — ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۰