دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌ توسط ذوال‍ف‍ق‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌ 1381 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌ سرشناسه شخص / نام نویسنده: ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍دی‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ سرشناسه شخص / نام..

ادامه مطلب

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

دانلود و مشخصات کتاب ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد توسط رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ 1383 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد سرشناسه شخص / نام نویسن..

ادامه مطلب

گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌ توسط زاب‍ل‍ت‍ی‍ت‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ف‍ون‌ 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ل‌ خ‍ان‍ه‌؛ طراح‍ی‌، ب‍ه‍ب‍ود و ت‍..

ادامه مطلب