چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ توسط ب‍ی‍دارم‍غ‍ز، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ی‍دارم‍غ‍ز، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GT,‭۲۹۰۵,‭/ب۹ ت۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ک‍اش‍ان‌

ناشر publisher کتاب: م‍رس‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آداب‌ چ‍ای‌ در چ‍ی‍ن‌,آداب‌ چ‍ای‌ در ژاپ‍ن‌,چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ – ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-972-105-7

شماره مدرک: ک‌۱۲۹۹

چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ب‍ی‍دارم‍غ‍ز، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍ای‌؛ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و خ‍واص‌ آن‌ و آداب‌ چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ی‍دارم‍غ‍ز، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GT,‭۲۹۰۵,‭/ب۹ ت۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ک‍اش‍ان‌

ناشر publisher کتاب: م‍رس‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آداب‌ چ‍ای‌ در چ‍ی‍ن‌,آداب‌ چ‍ای‌ در ژاپ‍ن‌,چ‍ای‌ ع‍ص‍ران‍ه‌ – ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-972-105-7

شماره مدرک: ک‌۱۳۰۰