م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ پ‍وی‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ پ‍وی‍ا توسط ع‍س‍گ‍رزاده‌، اص‍غ‍ر 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ پ‍وی‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍س‍گ‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/ع۴۶ م۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: چ‍اب‍ک‍س‍ر

ناشر publisher کتاب: ن‍وی‍ن‌ پ‍وی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ – ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – خ‍ودآم‍وز,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ت‍ل‍ف‍ظ

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90326-6-2

شماره مدرک: ک‌۱۴۸۶