ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳ ت۳,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۳ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-56-1

شماره مدرک: ک‌۲۰۷۰

روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭WA,‭۷۵۴,‭/ب۸۴۶ ر۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آل‍وده‌ س‍ازه‍ای‌ ه‍وا – ت‍ج‍زی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭987-964-2983-03-2

شماره مدرک: ک‌۱۴۴۶

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ توسط گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌، 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌،

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۷۷۰۳,‭/گ۸م۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ج‍و

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: روش‍ن‍ای‍ی‌,روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رق‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-5794-75-7

شماره مدرک: ک‌۶۶۶

گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۶,‭/پ۹ گ۴,‭۱۳۸۵ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-88-X

شماره مدرک: ک‌۲۸۵۱

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌ توسط م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۵۲,‭/۲۳۲۷,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا – ح‍ف‍اظت‌,ب‍رق‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-55-3

شماره مدرک: ک‌۴۴۰

روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا ج‍ل‍د س‍وم‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا ج‍ل‍د س‍وم‌ توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا ج‍ل‍د س‍وم‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TD,‭۸۸۳,‭/ب۹ ر۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ه‍وا – آل‍ودگ‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌,آلای‍ن‍ده‌ ه‍ا – ن‍م‍ون‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-79-0

شماره مدرک: ک‌۱۴۹۵

ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ توسط ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ت‍ی‍م‍ور 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ت‍ی‍م‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۶,‭/فلا۸ فلا۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ارگ‍ون‍وم‍ی‌,ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ – ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6792-94-4

شماره مدرک: ک‌۱۴۵۳

ارت‍ع‍اش‌ ان‍س‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارت‍ع‍اش‌ ان‍س‍ان‍ی‌ توسط ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ای‍رج‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارت‍ع‍اش‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۷۲۶۱,‭/ع۸ فلا۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6792-95-1

شماره مدرک: ک‌۱۴۹۲

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز درخ‍ت‌ خ‍طاFTA)(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز درخ‍ت‌ خ‍طاFTA)( توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز درخ‍ت‌ خ‍طاFTA)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳ک۷۵,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ — م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۷

ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌ توسط ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۴۱ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۴۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ح۲فلا۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۵۸ص‌.:ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا — پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ح‍وادث‌ ک‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۹