ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)( توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳ک۷۶,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ — م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۴

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌ توسط م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۵۲/۲۳۲۷,‭/فلا۹ م۶,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا – ح‍ف‍اظت‌,ب‍رق‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-55-3

شماره مدرک: ک‌۱۷۳۴

ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌ توسط م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۸۰,‭/م۸ ک۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‌ س‍ازی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ج‍دول‌ ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا,م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌,م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8950-38-0

شماره مدرک: ک‌۲۰۳۷

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳م۹

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۴۱

وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ توسط ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ش۳ م۸,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۵ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-74-x

شماره مدرک: ک‌۲۱۵۵

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ …

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ … توسط ح‍ق‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۹ – 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ق‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ب۳۵ح۷

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ج‍و

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۴ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — ب‍رق‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — م‍خ‍اب‍رات‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۷۳

ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ وش‍رای‍ط ک‍ار در ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ وش‍رای‍ط ک‍ار در ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ وش‍رای‍ط ک‍ار در ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳فلا۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ردان‌ — م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۳

گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار توسط پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۶,‭/پ۹ گ۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-88-X

شماره مدرک: ک‌۱۴۷۴

ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍وس‍چ‍ر در ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍وس‍چ‍ر در ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ توسط چ‍وب‍ی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ – 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍وس‍چ‍ر در ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: چ‍وب‍ی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RC,‭۹۶۷,‭/چ۹ش۹,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۸

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍غ‍ل‌ JSA)(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍غ‍ل‌ JSA)( توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍غ‍ل‌ JSA)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳ک۷۷,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ — م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۵