ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌ توسط ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۴۱ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۴۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ح۲فلا۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۵۸ص‌.:ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا — پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ح‍وادث‌ ک‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۹

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌ توسط م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۵۲,‭/۲۳۲۷,‭۱۳۸۲ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا – ح‍ف‍اظت‌,ب‍رق‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-55-3

شماره مدرک: ک‌۳۱۱۴

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ توسط 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/م۹ر۲۵,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر دان‍ش‍ج‍و

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۱ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ — ف‍ارس‍ی‌,ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ (دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌),زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۶

روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭WA,‭۷۵۴,‭/ب۸۴۶ ر۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آل‍وده‌ س‍ازه‍ای‌ ه‍وا – ت‍ج‍زی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭987-964-2983-03-2

شماره مدرک: ک‌۱۴۵۴

م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌ توسط ن‍ادری‌، ب‍ه‍روز،۱۳۴۵ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ادری‌، ب‍ه‍روز،۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۹۱۸۲,‭/ن۲م۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: آت‍ش‌ س‍وزی‌ — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,آت‍ش‌ س‍وزی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,آت‍ش‌ س‍وزی‌ — پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۹

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)( توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر PHA)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳ک۷۶,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ار — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ — م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۴

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌ توسط م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۵۲/۲۳۲۷,‭/فلا۹ م۶,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا – ح‍ف‍اظت‌,ب‍رق‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-55-3

شماره مدرک: ک‌۱۷۳۴

ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌ توسط م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ – خ‍م‍ی‍ری‌ در خ‍اک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۸۰,‭/م۸ ک۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‌ س‍ازی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ج‍دول‌ ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا,م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌,م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8950-38-0

شماره مدرک: ک‌۲۰۳۷

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌، ۱۳۴۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/م۳م۹

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۴۱

وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ توسط ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وس‍ای‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ش۳ م۸,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۵ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6792-74-x

شماره مدرک: ک‌۲۱۵۵