دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ری‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ری‍ق‌ توسط گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌ ،۱۳۴۴ – 1381 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ری‍ق‌ سرشناسه شخص / نا..

ادامه مطلب

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و خ‍طر HAZOP)(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز ای‍م‍ن‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و خ‍طر HAZOP)( توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌ ، ای‍رج‌،۱۳۸۴ – 1384 نام و..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍ار ب‍رای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍ار ب‍رای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ توسط چ‍ارل‍ز. ا. چ‍اچ‍ا 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آ..

ادامه مطلب

ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ توسط م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌ 1382 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ سرشناسه شخص / نا..

ادامه مطلب

روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود..

ادامه مطلب

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ توسط گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌، 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ سرشناسه شخص / نام نوی..

ادامه مطلب

گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زی‍ده‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1385 نام..

ادامه مطلب

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ب‍رق‌ توسط م‍ح‍م‍د ف‍ام‌ ، ای‍رج‌ 1382 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ا..

ادامه مطلب

روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا ج‍ل‍د س‍وم‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا ج‍ل‍د س‍وم‌ توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1385 نام و عنوان کتاب..

ادامه مطلب

ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ توسط ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ت‍ی‍م‍ور 1386 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ سرشناسه شخص / نام ..

ادامه مطلب