راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ توسط ک‍ارل‍س‍ون‌ ، ا.ب‌ 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ارل‍س‍ون‌ ، ا.ب‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۰,‭۹س/۲ک

محل انتشار / شهر: ه‍رم‍زگ‍ان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۷ص‌.

موضوع محتوای منبع: م‍خ‍اب‍رات‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۰