م‍ان‍دن‌ ی‍ا رف‍ت‍ن‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

دانلود و مشخصات کتاب م‍ان‍دن‌ ی‍ا رف‍ت‍ن‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ) توسط ک‍ی‌، ب‍ورل‍ی‌ ال‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ان‍دن‌ ی‍ا رف‍ت‍ن‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ی‌، ب‍ورل‍ی‌ ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ک۹ ر۶,‭۱۳۸۹ ۴.ن

محل انتشار / شهر: م‍ه‍ش‍د

ناشر publisher کتاب: م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۰ص‌

موضوع محتوای منبع: رض‍ای‍ت‌ از ک‍ار,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-9921-26-5

شماره مدرک: ک‌۳۱۵۰