م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌، ه‍ف‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار

دانلود و مشخصات کتاب م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌، ه‍ف‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌، ه‍ف‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۶۹۵/۹,‭/م۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د,ش‍ی‍راز

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ط، ۲۲۵ ص‌.:، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌,ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌,پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۷۵