م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ توسط م‍ک‌ ن‍ب‌، دی‍وی‍د ای‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۰

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ک‌ ن‍ب‌، دی‍وی‍د ای‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲,‭/م۴ م۷۶,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د,زاه‍دان‌

ناشر publisher کتاب: م‍رن‍دی‍ز,دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۹۰-۱۳۹۰

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ع‍ل‍وم‌ اداری‌ – ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌,اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ – ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5145-14-4

شماره مدرک: ک‌۲۵۸۲