م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟

دانلود و مشخصات کتاب م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟ توسط م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ت‍رور؟ م‍ت‍ره‌؟

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ب۴ م۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍لان‌ اف‍زار

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رآورد – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ی‍ل‍س‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8233-00-1

شماره مدرک: ک‌۲۱۶۳

ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌ توسط ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍اران‌ رح‍م‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۵۰/۳,‭/ج۹۳ ب۲,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍وی‌ ب‍ه‍ش‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۸۰ص‌.:۹*۵/۱۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: رح‍م‍ت‌-ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌,وال‍دی‍ن‌ – اح‍ادی‍ث‌,ه‍م‍س‍ای‍گ‍ی‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,ه‍م‍س‍ای‍گ‍ی‌- اح‍ادی‍ث‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-7011-34-8

شماره مدرک: ک‌۳۱۳۱

ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ توسط اس‍ل‍ی‍ت‍ر، راب‍رت‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ل‍ی‍ت‍ر، راب‍رت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۷/۷,‭/فلا۵ ک۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌

موضوع محتوای منبع: ره‍ب‍ری‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ی‍ادی‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-9921-82-2

شماره مدرک: ک‌۲۲۷۳

خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا توسط ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭R,‭۱۳۵,‭/ج۹ خ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ خ‍ات‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۰ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌,طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌,م‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6153-11-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۳۵

م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌) توسط ش‍اک‍ری‌ روش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍اک‍ری‌ روش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۶۶,‭/ش۲۷ م۲۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-324-224-4

شماره مدرک: ک‌۱۳۱۲

گ‍ل‌ واژه‌ ه‍ای‌ ن‍اب‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ل‌ واژه‌ ه‍ای‌ ن‍اب‌ توسط ک‍ل‍ی‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ل‌ واژه‌ ه‍ای‌ ن‍اب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ل‍ی‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۱۱,‭/ک۷۵ ک۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍ی‍ام‌ ک‍ل‍ی‍در

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌

موضوع محتوای منبع: اس‍لام‌ – م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-9975-29-2

شماره مدرک: ک‌۱۵۷۱

آم‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ش۹م۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د – آم‍ارن‍ام‍ه‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۲۴

چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍خ‍ص‌ را اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ن‍ی‍م‌ (ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ش‍ون‍دگ‍ان‌ اس‍ت‍خ‍دام‌) …

دانلود و مشخصات کتاب چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍خ‍ص‌ را اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ن‍ی‍م‌ (ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ش‍ون‍دگ‍ان‌ اس‍ت‍خ‍دام‌) … توسط ک‍ادور، ج‍ان‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍خ‍ص‌ را اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ن‍ی‍م‌ (ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ش‍ون‍دگ‍ان‌ اس‍ت‍خ‍دام‌) …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ادور، ج‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/م۶ک۲,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: رواق‌ م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۴ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۶

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ توسط ب‍ورک‍ه‌، روی‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ورک‍ه‌، روی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۹/۵,‭/م۹م۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: [۴۵۵] ص‌.، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۴

ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ توسط ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹ن۵,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۵ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د — ش‍ه‍رداری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۲۳