پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌) توسط 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۱۸,‭/پ۴،۱.ج,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۲۸

آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د – م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ – گ‍روه‌ آم‍ار

رده کنگره: ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ش۹ گ۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آم‍ار ن‍ام‍ه‌,م‍ش‍ه‍د – ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – آم‍ار,ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – ع‍م‍ل‍ک‍رد,گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭90s/5006/040

شماره مدرک: ک‌۱۸۷۸

راه‌ آه‍ن‌ – روس‍ازی‌ و ب‍رق‍ی‌ ک‍ردن‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‌ آه‍ن‌ – روس‍ازی‌ و ب‍رق‍ی‌ ک‍ردن‌ توسط م‍ه‍رآذی‍ن‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۱۶ – ۱۳۷۶-

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‌ آه‍ن‌ – روس‍ازی‌ و ب‍رق‍ی‌ ک‍ردن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ه‍رآذی‍ن‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۱۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۲۰۰,‭/م۹ر۲,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۶-

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: راه‌آه‍ن‌ — طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۵۸

طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ توسط زن‍گ‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: زن‍گ‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۰۵۲,‭/ز۹ ط۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ری‍ع‍ه‌ ت‍وس‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: , XI‎۸۶۳ص‌.:م‍ص‍و‬

موضوع محتوای منبع: زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ – طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8557-04-7

شماره مدرک: ک‌۳۲۳۴

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌ ۱۳۹۰ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌ ۱۳۹۰ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌ ۱۳۹۰ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د – م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ – گ‍روه‌ آم‍ار

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹ ش۱۲,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – ع‍م‍ل‍ک‍رد,ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – م‍ش‍ه‍د – ع‍م‍ل‍ک‍رد,ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا- ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۳۵

آم‍وزش‌ روخ‍وان‍ی‌ و روان‍خ‍وان‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ رس‍م‌ ال‍خ‍ط و ل‍ه‍ج‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ روخ‍وان‍ی‌ و روان‍خ‍وان‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ رس‍م‌ ال‍خ‍ط و ل‍ه‍ج‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ روخ‍وان‍ی‌ و روان‍خ‍وان‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ رس‍م‌ ال‍خ‍ط و ل‍ه‍ج‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۷۴/۵,‭/آ۷۸۵,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۲ص‌

موضوع محتوای منبع: ق‍رآن‌ – ق‍رائ‍ت‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-429-351-1

شماره مدرک: ک‌۲۵۲۶

ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ دی‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌ و اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۳

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ دی‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌ و اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۳ توسط زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۳

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ دی‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌ و اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۳

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹ ۲۶.ش,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۳

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۱۲

پ‍روژ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍رAPV-PIC-8051

دانلود و مشخصات کتاب پ‍روژ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍رAPV-PIC-8051 توسط م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا ،۱۳۴۷ – 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍روژ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍رAPV-PIC-8051

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا ،۱۳۴۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹م۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا,س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۳۱

خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز روغ‍ن‌ ه‍ا، م‍ره‍م‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز روغ‍ن‌ ه‍ا، م‍ره‍م‌ ه‍ا توسط ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز روغ‍ن‌ ه‍ا، م‍ره‍م‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭R,‭۱۳۷/۸,‭/ج۹ خ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ خ‍ات‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۶ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌,روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌ – م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌,روغ‍ن‌ ه‍ا، م‍ره‍م‌ ه‍ا، پ‍م‍اده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6153-12-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۴۵

ت‍ص‍وی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ در ش‍ه‍ر (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ص‍وی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ در ش‍ه‍ر (ج‍ل‍د اول‌) توسط 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ص‍وی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ در ش‍ه‍ر (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭HT,‭۱۶۹,‭/ت۶ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۲ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌ – م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا,م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ – م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-324-223-7

شماره مدرک: ک‌۱۳۱۱