ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴ توسط پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹،۲۹.ش,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۸۲

گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍س‍ع‍ود 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HG,‭۳۷۴۶,‭/ع۸ گ۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۴ص‌

موضوع محتوای منبع: اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی‌,اع‍ت‍ب‍ارن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌,ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-158-126-7

شماره مدرک: ک‌۲۲۰۶

گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌))

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌)) توسط س‍ی‍دی‌، ن‍ادره‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌))

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍دی‌، ن‍ادره‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/س۹ ش۸۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۸ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍اه‍ی‍ر – ای‍ران‌ – م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د – آرام‍گ‍اه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92676-0-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۴۴

م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ توسط ای‍ران‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‍ی‌، ف‍ری‍دون‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/فلا۹ م۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: [م‍ش‍ه‍د]

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۵۶] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌,س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌,ج‍وش‍ک‍اری‌ ب‍ا ق‍وس‌ ب‍رق‍ی‌,ج‍وش‌ ک‍اری‌ و ب‍رش‌ ک‍اری‌ اک‍س‍ی‌ اس‍ت‍ی‍ل‍ن‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6582-41-9

شماره مدرک: ک‌۲۴۵۸

ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (دوره‌ ک‍ام‍ل‌)

دانلود و مشخصات کتاب ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (دوره‌ ک‍ام‍ل‌) توسط ل‍ن‍در،س‍ی‍ری‍ل‌ 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (دوره‌ ک‍ام‍ل‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ن‍در،س‍ی‍ری‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۱/۱۵,‭/ل۹ فلا۷,‭۱۳۷۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۴ص‌. : م‍ص‍ور، ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6342-13-2

شماره مدرک: ک‌۳۴۴۴

ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ توسط ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ س‍ال‌ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ س‍ال‌ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۳۸/۰۴۱,‭/د۵,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: (ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌) ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: 960

موضوع محتوای منبع: ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌) ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ ق‌ – خ‍طب‍ه‌ ه‍ا,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌) ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ ق‌ – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌) ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ ق‌ – ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ – ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-02-0874-8

شماره مدرک: ک‌۱۴۰۶

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ (ت‍ج‍ارب‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ (ت‍ج‍ارب‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) توسط 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ (ت‍ج‍ارب‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭JS,‭۷۸,‭/آ۵,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۴۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-154-038-7

شماره مدرک: ک‌۲۳۰۳

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍دون‌ ف‍رام‍وش‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ی‍ادگ‍ی‍ری‌ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍دون‌ ف‍رام‍وش‍ی‌ توسط ب‍راه‍وئ‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ج‍واد 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ی‍ادگ‍ی‍ری‌ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍دون‌ ف‍رام‍وش‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍راه‍وئ‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ج‍واد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۸۲۹۹,‭/فلا۷۴۳ ز۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آوای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ زب‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91405-7-2

شماره مدرک: ک‌۲۳۲۵

س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ توسط م‍وی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ – 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۶۰,‭/ت۹م۸

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍ی‍ره‍ای‌ م‍رک‍ب‌,دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۲۱۵

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ توسط ک‍اظم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اظم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ن۹ ک۲۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-106-156-1

شماره مدرک: ک‌۲۸۳۴