ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍ه‍ر، آب‍ان‌ و آذر۱۳۸۳

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍ه‍ر، آب‍ان‌ و آذر۱۳۸۳ توسط پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۳

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍ه‍ر، آب‍ان‌ و آذر۱۳۸۳

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹ ۲۵.ش,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۳

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۱۶

ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌ توسط ت‍راب‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ،۱۳۵۲ – 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍راب‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ،۱۳۵۲ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۵۷/۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: درخ‍ش‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍داری‌ ، م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۴۲

ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌) توسط ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹ ن۵,‭۱۳۸۱ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۵ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د — ش‍ه‍رداری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۹۴

ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا) توسط م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۲۰۰,‭/م۹ ش۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍لان‌ اف‍زار

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – اران‌,ق‍رارداده‍ا – طرز ت‍ن‍ظی‍م‌,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8233-10-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۴۴

آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸ توسط ب‍ه‍ار۱۳۸۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹آ۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: ب‍ه‍ار۱۳۸۲

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د — ش‍ه‍رداری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۲۵

گ‍ل‍ب‍و

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ل‍ب‍و توسط م‍ه‍رداد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ل‍ب‍و

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ه‍رداد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۶۲۶,‭/م۹ ب۴۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: س‍ت‍اره‌ ه‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۲۰] ص‌.: م‍ص‍ور: ع‍ک‍س‌(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: ب‍رون‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۶۳-۱۳۲۱ – س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ۱۳۶۷-۱۳۵۹ – ش‍ه‍ی‍دان‌ – خ‍اطرات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5146-24-0

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۷

م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور

دانلود و مشخصات کتاب م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور توسط ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۷,‭ب۲م۵,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ش‍اور(ت‍وس‌)

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ام‍ور دف‍ت‍ری‌,دف‍ت‍رداری‌,م‍ن‍ش‍ی‍گ‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۸۹

ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌ توسط ی‍وس‍ف‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍وس‍ف‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۶۷,‭/ی۹ ن۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ب‍وی‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ – خ‍اطرات‌,ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ – م‍ش‍ه‍د – خ‍اطرات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5917-36-9

شماره مدرک: ک‌۱۸۶۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD توسط ق‍اس‍م‌ پ‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍اس‍م‌ پ‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۵۲/۵,‭و۴ق۲,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ی‍وس‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌(ع‌)

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍رم‌ اف‍زارورد,وردم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۹۳۹۱۸-۲-۷

شماره مدرک: ک‌۱۰۸

ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۳

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۳ توسط ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۳

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۳

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹ ۲۴.ش,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۳

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۱۱