ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌ توسط اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۱۲۵,‭/فلا۲۰۴۱ ح۵

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ق‍ی‍ه‌ ا.. (ع‍ج‌)

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ش‍ی‍ع‍ه‌- دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا,اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌- دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا,م‍ن‍اظره‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-91066-9-3

شماره مدرک: ک‌۳۱۴۷

اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ توسط ت‍رس‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍رار م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍رس‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/ت۴ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ب‍و ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار,ان‍گ‍ی‍زش‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د,اج‍رای‌ ک‍ار – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6052-28-6

شماره مدرک: ک‌۱۶۹۹

دان‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب دان‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ۱۴۲۶ق‌ =۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دان‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۱۴۱/۵,‭/پ۴ م۳۰۴۱,‭۱۳۸۳ ۳.ن

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: دارال‍ح‍دی‍ث‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۴۲۶ق‌ =۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۷۲ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ اح‍ادی‍ث‌,اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ – ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-493-029-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۵۷

خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌ توسط ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۵۱,‭/ح۸ ح۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: دل‍ی‍ل‌ م‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ۲۵۵ ق‌. – س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌,م‍ه‍دوی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7990-89-8

شماره مدرک: ک‌۲۲۹۹

اخ‍لاق‌ ک‍ارم‍ن‍دی‌

دانلود و مشخصات کتاب اخ‍لاق‌ ک‍ارم‍ن‍دی‌ توسط ف‍رح‍زادی‌، اک‍ب‍ر 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اخ‍لاق‌ ک‍ارم‍ن‍دی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رح‍زادی‌، اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۵۴/۹,‭/ف۴ فلا ۳

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: ک‍ارم‍ن‍دان‌ – اخ‍لاق‌,اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۸۸۴

ق‍درت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ طرح‌ پ‍رواز

دانلود و مشخصات کتاب ق‍درت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ طرح‌ پ‍رواز توسط ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍درت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ طرح‌ پ‍رواز

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۹,‭/ر۷ ت۳۶,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: اش‍ک‍ذر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: وق‍ت‌ – ت‍ن‍ظی‍م‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5454-00-0

شماره مدرک: ک‌۱۲۸۳

آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ج‍وان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د: وی‍ژه‌ پ‍س‍ران‌ ج‍وان‌

دانلود و مشخصات کتاب آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ج‍وان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د: وی‍ژه‌ پ‍س‍ران‌ ج‍وان‌ توسط ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷ – 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ج‍وان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د: وی‍ژه‌ پ‍س‍ران‌ ج‍وان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۳۰,‭/ف۴آ۸,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: [ق‍م‌]

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ج‍وان‍ان‌ و اس‍لام‌,ب‍ل‍وغ‌,ن‍وج‍وان‍ان‌ — روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۹۴

روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌/ رام‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌/ رام‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ توسط ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، رام‍ک‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌/ رام‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، رام‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HC,‭۴۸۰,‭/ط۴ ح۸,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ص‍اری‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۶ص‌ .

موضوع محتوای منبع: طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6925-74-8

شماره مدرک: ک‌۷۵۲

گ‍ام‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍رای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ام‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍رای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ توسط راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ام‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍رای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/ر۱۵۳ م۸,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: م‍ل‍ی‍ن‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90262-0-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۲۹

س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌ توسط 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۲,‭/س۹ م۹۷

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ل‍ی‍در

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ح‍م‍د (ص‌) پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ ق‌.- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌,س‍ن‍ت‌ ن‍ب‍وی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-92506-4-6

شماره مدرک: ک‌۳۱۱۵