آن‍ت‍ن‌ ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آن‍ت‍ن‌ ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ توسط ع‍ب‍ی‍ری‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ ۱۳۷۳-۱۳۷۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آن‍ت‍ن‌ ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ب‍ی‍ری‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۷۱/۶,‭/ع۲آ۸,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: ش‍ی‍راز ,ش‍ی‍راز

ناشر publisher کتاب: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا),دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۳-۱۳۷۴

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آن‍ت‍ن‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۸۵