درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍داری‌

دانلود و مشخصات کتاب درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍داری‌ توسط م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ع‍م‍ار،ح‍س‍ی‍ن‌ 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‍داری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ع‍م‍ار،ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۶۶۵,‭/م۳ د۴

محل انتشار / شهر: ش‍ی‍راز

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ق‍و

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: دوازده‌،۲۲۴ ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍داری‌ – آم‍وزش‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-90659-7-0

شماره مدرک: ک‌۳۱۲۵

ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ توسط م‍وری‍س‌ ، ن‍وی‍ل‌ 1370

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وری‍س‌ ، ن‍وی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۱,‭/م۹فلا۷,‭۱۳۷۰

محل انتشار / شهر: ش‍ی‍راز

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز

سال انتشار – سال تولید: 1370

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۸۲