ج‍ل‍وه‌ای‌ از ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍ل‍وه‌ای‌ از ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‌ توسط غ‍ی‍وری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۹ – 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍ل‍وه‌ای‌ از ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: غ‍ی‍وری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۴۸,‭/غ۹ب۲,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ش‍ه‍ر ری‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر م‍ح‍ی‍ی‌؛ [ب‍ی‌ج‍ا]: م‍وس‍س‍ه‌ خ‍ی‍ری‍ه‌ ب‍اق‍ی‍ات‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ات‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌

موضوع محتوای منبع: اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ — ق‍رن‌۱۴ ,اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ — ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۶۲