س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا توسط ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۸/۶,‭/ب۸۶ س۹,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: س‍ب‍زوار

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍اظر – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار گ‍ردآوری‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-95234-9-9

شماره مدرک: ک‌۲۲۴۶

ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ توسط ک‍رم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍رم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ک۳۶ فلا۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: س‍ب‍زوار

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8605-67-x

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۲

ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌) توسط ک‍رم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍رم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ک۳۶ فلا۹,‭۱۳۹۰ ۲.ج

محل انتشار / شهر: س‍ب‍زوار

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8605-67-x

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۳

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار ERDASIMAGINE

دانلود و مشخصات کتاب م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار ERDASIMAGINE توسط اده‍م‍ی‌، س‍لام‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار ERDASIMAGINE

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اده‍م‍ی‌، س‍لام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/فلا۴ م۷,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: س‍ب‍زوار

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍دم‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۱۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ع‍ک‍س‌ ب‍رداری‌ – روش‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭964-8605-81-5

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۵

راز ت‍وان‍گ‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب راز ت‍وان‍گ‍ری‌ توسط م‍خ‍ت‍اری‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راز ت‍وان‍گ‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍خ‍ت‍اری‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۹,‭/م۳ ر۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: س‍ب‍زوار

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍دم‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۴ ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ف‍ک‍ر ن‍وی‍ن‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌,خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5023-57-0

شماره مدرک: ک‌۲۲۷۹