پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر

دانلود و مشخصات کتاب پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر توسط طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۲,‭/ک۹ ط۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: زن‍ج‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۷۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌؛۲۲ * ۲۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا. وی‌. ار. ات‍م‍ل‌,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8070-25-5

شماره مدرک: ک‌۲۷۵۹