ق‍ان‍ون‌ ک‍ار در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍ان‍ون‌ ک‍ار در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ توسط س‍ل‍م‍ان‌ طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍ان‍ون‌ ک‍ار در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍م‍ان‌ طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۱۲۶۴,‭/س۸/ق۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: زن‍ج‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰، ۳۰۲ ص‌.

موضوع محتوای منبع: ک‍ار- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8725-48-9

شماره مدرک: ک‌۶۲۶

پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر

دانلود و مشخصات کتاب پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر توسط طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۲,‭/ک۹ ط۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: زن‍ج‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۷۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌؛۲۲ * ۲۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا. وی‌. ار. ات‍م‍ل‌,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8070-25-5

شماره مدرک: ک‌۲۷۵۹