س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ودل‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ودل‌ توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۱

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ودل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۱۰۲۸/۶۸,‭/فلا۵ س۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: زاه‍دان‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌,ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۹۱-۱۳۹۱

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ن‍رم‌ اف‍زار م‍ت‍ن‌ ب‍از,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-106-224-7

شماره مدرک: ک‌۲۵۹۸