ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۲۹۴۵,‭/فلا۵ س۴,‭۱۳۸۹ ۳.ن

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ب‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍اطری‍ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌,ب‍اطری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90832-8-2

شماره مدرک: ک‌۲۵۲۴

ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۲۹۴۵,‭/فلا۵ س۴,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ب‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍اطری‍ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌,ب‍اطری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90832-8-2

شماره مدرک: ک‌۱۵۶۷

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ توسط ع‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۳۹ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۳۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۱۴۵,‭/ع۴م۹,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: راه‌آه‍ن‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۹۰

اص‍ول‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌ توسط م‍ردآزاد ن‍او، ب‍ه‍زاد 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ردآزاد ن‍او، ب‍ه‍زاد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/م۴۳ فلا۶,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: گ‍پ‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۹۲] ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ف‍ارس‍ی‌,ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7976-43-5

شماره مدرک: ک‌۲۰۸۳

ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۲۹۴۵,‭/فلا۵ س۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ب‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍اطری‍ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌,ب‍اطری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90832-8-2

شماره مدرک: ک‌۱۵۶۶