ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌ توسط ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌ ،۱۳۴۵ – ۱۳۸۴-۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌ ،۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HM,‭۱۱۳۶,‭/ه۲ح۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آذر ب‍رزی‍ن‌ ,ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۴-۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌,ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۴۷

س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌) توسط س‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۸۲-۱۳۸۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۶ س۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آوام‌ ,ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۲-۱۳۸۲

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د ,م‍ش‍ه‍د ,وق‍ف‌ – ای‍ران‌ – م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭964-93459-7-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۹

ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌ توسط ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌ ۱۳۸۴-۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HM,‭۱۱۳۶,‭/ه۲ ح۲,‭۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آذر ب‍رزی‍ن‌ ,ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۴-۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌,ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7342-21-7

شماره مدرک: ک‌۳۱۶۲