ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌ توسط ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌ ۱۳۸۴-۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ادی‍زاده‌ ب‍زاز ، م‍ری‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HM,‭۱۱۳۶,‭/ه۲ ح۲,‭۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آذر ب‍رزی‍ن‌ ,ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۴-۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌,ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7342-21-7

شماره مدرک: ک‌۳۱۶۲