ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۳

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۳ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۳

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۴۵,‭/ف۴۵۲۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ی‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۰۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ا وت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا — ف‍ارس‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۳۷