آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ] توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/آ۷ل۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۰۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌] توسط اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۸۵,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۱