راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌Internet[ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌]

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌Internet[ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌] توسط ی‍ان‍گ‌، م‍ارگ‍ارت‌ ل‍وی‍ن‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌Internet[ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍ان‍گ‌، م‍ارگ‍ارت‌ ل‍وی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ی۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۱۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۱۴