م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (راه‍ب‍ردی‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (راه‍ب‍ردی‌) توسط ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ۱۳۷۷-۱۳۸۰

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (راه‍ب‍ردی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/م۹۴ح۳,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌,ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍ر,م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۷-۱۳۸۰

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۸ص‌.

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۲۵