گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭G,‭۱۵۵,‭/ر۹۴ گ۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ا و ده‍ی‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۴ص‌.: ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌,ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8466-74-4

شماره مدرک: ک‌۲۱۰۶

م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ توسط ب‍اورس‍اک‍س‌، دون‍ال‍د ج‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اورس‍اک‍س‌، دون‍ال‍د ج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۸/۵,‭/ب۲۵ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: م‌، ۶۲۹ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6445-23-9

شماره مدرک: ک‌۲۶۲۰

ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌ توسط ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۹۵۶,‭فلا۸۴,‭ف۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍خ‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ف‍ارس‍ی‌ — واژه‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6991-94-0

شماره مدرک: ک‌۱۰۴۹

ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌ توسط ش‍وارت‍س‌،دی‍وی‍د ج‍وزف‌ 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وارت‍س‌،دی‍وی‍د ج‍وزف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ ش۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍ری‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-5527-03-5

شماره مدرک: ک‌۱۲۶۷

۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار)

دانلود و مشخصات کتاب ۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار) توسط ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۹,‭/ه۹ ص۴,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-00-0791-9

شماره مدرک: ک‌۹۴۲

ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ توسط وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۱/۵,‭/و۸ ن۶,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-160-069-2

شماره مدرک: ک‌۲۷۷۱

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ – آی‍ی‍ن‌ ک‍ار = SEISMIC RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS – CODE OF PRACTICE

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ – آی‍ی‍ن‌ ک‍ار = SEISMIC RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS – CODE OF PRACTICE توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ – آی‍ی‍ن‌ ک‍ار = SEISMIC RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS – CODE OF PRACTICE

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍ران‌

رده کنگره: ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/آ۹۲۳,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۹۰] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – ای‍ران‌ – اث‍ر زل‍زل‍ه‌ – آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ای‍ران‌ – آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-120-069-4

شماره مدرک: ک‌۲۴۷۳

ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ توسط رض‍ای‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رض‍ای‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۷,‭/ر۶ ن۷,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: چ‍رت‍ک‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ا ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌,م‍داره‍ا ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,م‍داره‍ا ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ب‍رق‌- ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6463-55-4

شماره مدرک: ک‌۳۴۱۷

ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌

دانلود و مشخصات کتاب ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/م۷ ۱۹ .ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۱ص‌.ج‍دول‌، م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-07-2

شماره مدرک: ک‌۸۷۷

م‍ذه‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ذه‍ب‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ذه‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ توسط ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ذه‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ذه‍ب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴ ۲۲.ش,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: چ‍اپ‍خ‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۷ص‌

موضوع محتوای منبع: اس‍لام‌ – م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا,دی‍ن‌,اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌ – م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-5514-19-

شماره مدرک: ک‌۱۸۱۵