اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ توسط ژاردن‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ژاردن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۹,‭/ژ۲فلا۵,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۹۱

م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ وت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۰۶۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۱ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7588-07-0

شماره مدرک: ک‌۴۹

پ‍ای‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ CM)( در ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ای‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ CM)( در ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ای‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ CM)( در ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۵۳,‭/پ۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: وزارت‌ راه‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۸۳ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ب‍ازرس‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ودک‍ار,روغ‍ن‌ و روغ‍ن‌ ک‍اری‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-269-001-2

شماره مدرک: ک‌۲۹۶۶

م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور . دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: [ت‍ه‍ران‌]

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۰۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍ن‍ای‍ی‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۳۱

س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ازم‍ان‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ …

دانلود و مشخصات کتاب س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ازم‍ان‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ … توسط ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ازم‍ان‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۳,‭/ح۵ س۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آت‍ی‌ ن‍گ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6004-31-0

شماره مدرک: ک‌۲۴۵۲

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ POWER POINT 2003 پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ POWER POINT 2003 پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ توسط 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ POWER POINT 2003 پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/آ۸۲۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: [۴۴۰] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۷۵

ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ توسط ب‍ورژوا، رن‍ه‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رق‌ – ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ورژوا، رن‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۴۷,‭/ب۹ک۲,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۶۰ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ب‍رق‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۵۴

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌ توسط آذرم‍اه‌۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

رده کنگره: ‭TH,‭۷۴۶۱,‭/ت۲ن۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: آذرم‍اه‌۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌,ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۵۸

ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ی‌ توسط ل‍ن‍ی‍ک‌، دوگ‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ن‍ی‍ک‌، دوگ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۳۸۷,‭/م۹ ه۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: رس‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۵ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار,ره‍ب‍ری‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌,رش‍د اخ‍لاق‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-317-789-8

شماره مدرک: ک‌۲۵۷۲

ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍وف‍ق‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍وف‍ق‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط ک‍وردی‌، ج‍رم‍ی‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍وف‍ق‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍وردی‌، ج‍رم‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۰,‭/ک۹ج۴,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: III ، ۱۰۴ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۰۱