روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا

دانلود و مشخصات کتاب روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روز را خ‍ورش‍ی‍د م‍ی‌ س‍ازد روزگ‍ار را م‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PZ,‭۱,‭/ل۷ ر۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۶ص‌.: م‍ص‍ور؛ خ‍ش‍ت‍ی‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ ,داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-93273-0-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۹۵

پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲,‭۷.ج ۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌، ۱۰۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-71-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۴۲

ع‍ای‍ق‌ ب‍ن‍دی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ص‍دا (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

دانلود و مشخصات کتاب ع‍ای‍ق‌ ب‍ن‍دی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ص‍دا (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ع‍ای‍ق‌ ب‍ن‍دی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ص‍دا (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۷,‭۱۳۹۰ ۱۸.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۴ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ص‍وت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ص‍دا – ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-89-8

شماره مدرک: ک‌۲۴۸۴

طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌)

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌) توسط ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۳۰,‭/ش۹ ط۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وپ‍ردازان‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-975-002-9,964-8142-86-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۷۶

CCIE routing and switching official exam certification guide

دانلود و مشخصات کتاب CCIE routing and switching official exam certification guide توسط اودام‌، ون‍دل‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CCIE routing and switching official exam certification guide

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اودام‌، ون‍دل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/فلا۹ س۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: XXXViii ، ۱۰۱۶ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: داده‌ پ‍ردازی‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌,ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍خ‍اب‍رات‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-1-58705-980-3

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۰

از م‍وج‌ ت‍ا اوج‌

دانلود و مشخصات کتاب از م‍وج‌ ت‍ا اوج‌ توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: از م‍وج‌ ت‍ا اوج‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۴۲۲/۷,‭/ل۷ فلا۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ ,داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5384-44-4

شماره مدرک: ک‌۲۹۹۳

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار توسط ج‍رن‍ی‍گ‍ان‌، اس‍ک‍ات‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍رن‍ی‍گ‍ان‌، اس‍ک‍ات‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ج۴ ر۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۰۸ص‌.: م‍ص‍ور؛ + دی‍س‍ک‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: س‍خ‍ت‌ اف‍زار,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز

شابک / شماره ISBN: ‭964-410-083-2

شماره مدرک: ک‌۱۱۳۵

م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍رق‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍رق‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍رق‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور . دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌. ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا و ک‍اه‍ش‌ خ‍طرپ‍ذی‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲۱۱۰,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: [ت‍ه‍ران‌]

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌. م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍رق‌ — س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌ — م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رق‌ — م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۳۲

ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ توسط ع‍ظی‍م‍ی‌ آق‍داش‌، م‍ح‍م‍د 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍رارداده‍ای‌ طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ظی‍م‍ی‌ آق‍داش‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HC,‭۴۸۰,‭/ط۴ ع۶,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ارس‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۶ص‌

موضوع محتوای منبع: طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ – ای‍ران‌ – ق‍رارداده‍ا,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-7010-01-3

شماره مدرک: ک‌۳۲۱۰

ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌ توسط ت‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ن‍زر 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ن‍زر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RC,‭۶۸۲,‭/ت۹ فلا۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍رگ‍ی‍اه‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ق‍ل‍ب‌ – ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا – ج‍ن‍ب‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-96836-2-3

شماره مدرک: ک‌۱۸۰۶