راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out توسط اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آر 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ فلا۴۳۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ارن‌

ناشر publisher کتاب: ای‍ل‍ش‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۱۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ و س‍روی‍س‌ گ‍ی‍رن‍ده‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7229-49-4

شماره مدرک: ک‌۱۶۱۲