ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ اب‍ن‍ی‍ه‌، رس‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۲

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ اب‍ن‍ی‍ه‌، رس‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۲ توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ اب‍ن‍ی‍ه‌، رس‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۲

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۴۳۵,‭/س۲،ف۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ارن‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۸ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا- ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۵

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out توسط اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آر 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Windows server 2008 inside out

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ فلا۴۳۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ارن‌

ناشر publisher کتاب: ای‍ل‍ش‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۱۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ و س‍روی‍س‌ گ‍ی‍رن‍ده‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7229-49-4

شماره مدرک: ک‌۱۶۱۲