اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ …

دانلود و مشخصات کتاب اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ … توسط ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QK,‭۹۹,‭/ک۸۷ فلا۱,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: زرق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۰ص‌.:۱۱ * ۱۷س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ – اطل‍س‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6953-98-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۰۲

ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ – وی‍ل‍س‍ک‍ی‌ – ن‍واب‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ – وی‍ل‍س‍ک‍ی‌ – ن‍واب‌ توسط راس‍خ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ ۱۳۷۹-

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ – وی‍ل‍س‍ک‍ی‌ – ن‍واب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: راس‍خ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۴۰۲,‭/فلا۸س۹۲۴

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر آش‍ی‍ن‍ا

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۹-

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا — م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۶۴

اص‍ول‌ وک‍ارب‍رد ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اورت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ وک‍ارب‍رد ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اورت‍ی‌ توسط ش‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د ،۱۳۴۵ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ وک‍ارب‍رد ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اورت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د ،۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۲,‭/آ۵ش۷

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: آش‍ی‍ن‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آش‍ک‍ار س‍ازه‍ای‌ م‍ج‍اورت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۸۵

اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ق‍ن‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍ن‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۰۵۲,‭/ق۹ فلا۵,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍ر ای‍م‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌,خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ – طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2990-30-6

شماره مدرک: ک‌۲۱۵۱

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ توسط ح‍دادی‌، ال‍ی‍اس‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍دادی‌، ال‍ی‍اس‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۰,‭/ح۴ س۹

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: آش‍ی‍ن‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌,اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8588-40-8

شماره مدرک: ک‌۳۲۹۴