CMOS – pocket guide 2

دانلود و مشخصات کتاب CMOS – pocket guide 2 توسط ۱۳۷۶= ۱۹۹۷ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CMOS – pocket guide 2

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۷۱/۹۹,‭/م۴۴ س۵,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۶= ۱۹۹۷ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ م‍ک‍م‍ل‌,ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۲۲۱

TTL pocket guide part 3

دانلود و مشخصات کتاب TTL pocket guide part 3 توسط ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: TTL pocket guide part 3

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۸,‭/ل۶ ت۷۲,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌

شابک / شماره ISBN: ‭1-872894-00-3

شماره مدرک: ک‌۲۲۲۴

TTL pocket guide part 1

دانلود و مشخصات کتاب TTL pocket guide part 1 توسط ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: TTL pocket guide part 1

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۸,‭/ل۶ ت۷۲,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌

شابک / شماره ISBN: ‭1-872894-00-3

شماره مدرک: ک‌۲۲۲۲

CMOS – pocket guide 1

دانلود و مشخصات کتاب CMOS – pocket guide 1 توسط ۱۳۷۶= ۱۹۹۷ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CMOS – pocket guide 1

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۷۱/۹۹,‭/س۹,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۶= ۱۹۹۷ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ م‍ک‍م‍ل‌,ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۲۲۰

HCMOS – pocket guide

دانلود و مشخصات کتاب HCMOS – pocket guide توسط ۱۳۷۵= ۱۹۹۶ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: HCMOS – pocket guide

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۷۱/۹۹,‭/ م44,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۵= ۱۹۹۶ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ م‍ک‍م‍ل‌,ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭1-872894-25-9

شماره مدرک: ک‌۲۲۱۹