ش‍رح‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ح‍ث‌ ده‍م‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ش‍رح‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ح‍ث‌ ده‍م‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ب‍ه‍رخ‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ح‍ث‌ ده‍م‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ب‍ه‍رخ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۶۸۴,‭/ح۵ ش۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ب‍ج‍ن‍ورد

ناشر publisher کتاب: آذری‍ن‌ م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۳ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌,س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92653-5-0

شماره مدرک: ک‌۲۴۵۵