رس‍ال‍ه‌ ای‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وم‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‌ آم‍ری‍ک‍ا

دانلود و مشخصات کتاب رس‍ال‍ه‌ ای‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وم‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‌ آم‍ری‍ک‍ا توسط پ‍اک‌ آی‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رس‍ال‍ه‌ ای‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وم‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‌ آم‍ری‍ک‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍اک‌ آی‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭ 

محل انتشار / شهر: ب‍ان‍ک‍وک‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ن‍ی‍اد م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۴ص‌

موضوع محتوای منبع: آم‍ری‍ک‍ا – ن‍وم‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‌,اروپ‍ا – رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ – آم‍ری‍ک‍ا – م‍س‍ائ‍ل‌ داخ‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭974-92714-6-7

شماره مدرک: ک‌۱۰۱۷