ح‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رع‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رع‍ی‌ توسط ای‍زدی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رع‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍زدی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۵۰۰,‭/فلا۹۴ ح۹۸,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‍س‍ر

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۹ص‌.

موضوع محتوای منبع: ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۱۵۷