م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا توسط ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ج۵ م۵,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,م‍ق‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8996-14-2

شماره مدرک: ک‌۲۲۱۵

ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌ ب‍ا زب‍ان‌ C#.NET

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌ ب‍ا زب‍ان‌ C#.NET توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌ ب‍ا زب‍ان‌ C#.NET

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۶۴۲,‭/ه۹ ب۴,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ژوال‌ اس‍ت‍ودی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌,س‍ی‌ ش‍ارپ‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-205-052-6

شماره مدرک: ک‌۳۳۰۲

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌C.NET[س‍ی‌ ش‍ارپ‌. ن‍ت‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌C.NET[س‍ی‌ ش‍ارپ‌. ن‍ت‌] توسط ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌C.NET[س‍ی‌ ش‍ارپ‌. ن‍ت‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۵آ۲

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۶۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ی‌,ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۲۸

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ PHP

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ PHP توسط ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ PHP

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/پ۸۷ ج۷,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۰۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‌ .اچ‌.پ‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),وب‌- س‍ای‍ت‌ ه‍ا- طراح‍ی‌,وب‌- س‍ای‍ت‌ ه‍ا- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-205-032-8

شماره مدرک: ک‌۳۲۹۹

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌ توسط ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۷ س۹۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌,س‍ی‌ ش‍ارپ‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-205-009-0

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۹