رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ توسط دی‍وی‍س‌ 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دی‍وی‍س‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۰۰۵,‭/د۹ر۸,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: اه‍واز,ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍زی‍ار,ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ — س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا — ح‍ف‍اظت‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ — ت‍ام‍ی‍ن‌ ان‍رژی‌,رل‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۶۸