ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ص‍ف‍ائ‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ص‍ف‍ائ‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۵۱,‭/ص۷ ف۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اه‍واز

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ص‌، ۱۴۲ ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌,ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌,ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا – ت‍وس‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-141-035-2

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۹