م‍س‍ای‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ف‍اه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍س‍ای‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ توسط ام‍ام‌، ع‍ب‍اس‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍س‍ای‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ف‍اه‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ام‌، ع‍ب‍اس‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭P,‭۳۰۶/۹۵,‭/فلا۸ م۵,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: اه‍واز

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: و،۱۴۵ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍م‍زم‍ان‌,ت‍رج‍م‍ه‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-141-116-8

شماره مدرک: ک‌۳۳۵۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ص‍ف‍ائ‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍اج‍رت‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ص‍ف‍ائ‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۵۱,‭/ص۷ ف۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اه‍واز

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ص‌، ۱۴۲ ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌,ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌,ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا – ت‍وس‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-141-035-2

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۹