ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ توسط ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ – 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۱۵۱,‭/ی۷ح۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌,وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۶

ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel توسط وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۳۰۱,‭/و۸ ک۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۹۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – آل‍م‍ان‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا,ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-91-5

شماره مدرک: ک‌۲۳۳۳

ب‍ادخ‍ان‌ (م‍لاح‍ظات‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌)

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ادخ‍ان‌ (م‍لاح‍ظات‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌) توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ادخ‍ان‌ (م‍لاح‍ظات‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۲۵۴۲/۳,‭/ب۲,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر خ‍اک‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲، ۹۶ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ و ب‍ق‍ای‌ ان‍رژی‌,ب‍ادگ‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۳

ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ راه‌ آه‍ن‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍رس‍ازی‌

دانلود و مشخصات کتاب ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ راه‌ آه‍ن‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍رس‍ازی‌ توسط س‍ل‍ی‍گ‌، ارن‍س‍ت‌ ت‍ئ‍ودور 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ راه‌ آه‍ن‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍رس‍ازی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍ی‍گ‌، ارن‍س‍ت‌ ت‍ئ‍ودور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۲۵۰,‭/س۸ ژ۹,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۹۰ص‌

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – م‍س‍ی‍ر – پ‍ی‌ س‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-110-004-8

شماره مدرک: ک‌۱۹۰۳

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍ای‍ی‌: ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد: Reliability

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍ای‍ی‌: ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد: Reliability توسط دام‍ر، ج‍ف‍ری‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ آرن‍ول‍د، 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍ای‍ی‌: ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد: Reliability

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دام‍ر، ج‍ف‍ری‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ آرن‍ول‍د،

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۷۳,‭/د۲آ۵

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۰۲

س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر]

دانلود و مشخصات کتاب س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر] توسط س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ س۸,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶، ۴۵۶ ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ رق‍م‍ی‌,ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-92527-1-1

شماره مدرک: ک‌۲۱۹۰

پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در خ‍ان‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در خ‍ان‍ه‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در خ‍ان‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۴۴۳,‭/م۳ پ۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲ص‌.: م‍ص‍ور؛۱۶ * ۲۴س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د ب‍م‍ب‌,دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ – ای‍ران‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,م‍ع‍م‍اری‌ ن‍ظام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-22-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۶۲

م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ توسط م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۱۵,‭/م۹ م۲,‭۱۳۷۸ ۱.ج

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-90539-3-6

شماره مدرک: ک‌۱۲۰۶

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۰,‭/آ۵,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۸ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‍ه‌ و دف‍اع‌ (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),اس‍ت‍ت‍ار (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90079-4-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۲۶

م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، پ‍ی‌ ان‌ و گ‍رت‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، پ‍ی‌ ان‌ و گ‍رت‌) توسط ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ – 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، پ‍ی‌ ان‌ و گ‍رت‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ح۲,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ده‌، ۴۲۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا,ت‍ول‍ی‍د — ن‍ظارت‌,روش‌ م‍س‍ی‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۸۲