آزم‍ای‍ش‍ات‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود ق‍رب‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آزم‍ای‍ش‍ات‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود ق‍رب‍ان‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آزم‍ای‍ش‍ات‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود ق‍رب‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۴۰,‭/م۳۱۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۰ص‌ .

موضوع محتوای منبع: آزم‍ای‍ش‍ات‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ ب‍ت‍ن‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶۵

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ توسط م‍ان‍زی‍ن‍ی‌، ان‍درو 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ان‍زی‍ن‍ی‌، ان‍درو

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۸,‭/م۲ آ۵,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌؛ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7983-69-7

شماره مدرک: ک‌۲۶۰۷

ت‍ادائ‍و آن‍دو

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ادائ‍و آن‍دو توسط ف‍وروی‍ام‍ا، م‍اس‍ائ‍و، ۱۹۴۷ – 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ادائ‍و آن‍دو

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍وروی‍ام‍ا، م‍اس‍ائ‍و، ۱۹۴۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۱۵۵۹,‭/آ۸ف۹,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر خ‍اک‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آن‍دو، ت‍ادائ‍و، ۱۹۴۱ – ،–Ando, Tadao ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌,م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د — ژاپ‍ن‌ — ق‍رن‌۲۰

شابک / شماره ISBN: ‭964-5583-27-3

شماره مدرک: ک‌۶۵۸

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و طراح‍ی‌ ش‍ه‍ر ام‍ن‌ از م‍ن‍ظر پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و طراح‍ی‌ ش‍ه‍ر ام‍ن‌ از م‍ن‍ظر پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ توسط ف‍رزادش‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و طراح‍ی‌ ش‍ه‍ر ام‍ن‌ از م‍ن‍ظر پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رزادش‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۶۹,‭/فلا۹ ف۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، ه‍م‍ای‌ رح‍م‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌ – ای‍ران‌ – طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – ای‍ران‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ – ای‍ران‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-19-4

شماره مدرک: ک‌۲۳۹۳

م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۳۳۳/۲,‭/ب۹ م۹,‭۱۳۸۴ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍راف‍ی‍ک‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7983-36-0

شماره مدرک: ک‌۲۶۰۵

آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

دانلود و مشخصات کتاب آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌ توسط ب‍ق‍راط، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آزم‍ای‍ش‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ق‍راط، ب‍ه‍رام‌ ن‍ادی‌، ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ق‍راط، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۱۰۵/۵,‭/ب۷آ۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ص‍ائ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۸ص‌ .

موضوع محتوای منبع: خ‍اک‌–م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,خ‍اک‌–ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۵۸

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۰,‭/آ۵,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۸ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‍ه‌ و دف‍اع‌ (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),اس‍ت‍ت‍ار (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90079-4-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۸۵

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ توسط واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو، ۱۹۲۱ – 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو، ۱۹۲۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۵۸/۴۴,‭/و۲ط۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍دزل‍زل‍ه‌ — طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۸۱

ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ توسط ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ – 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۱۵۱,‭/ی۷ح۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌,وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۶

ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel توسط وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۳۰۱,‭/و۸ ک۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۹۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – آل‍م‍ان‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا,ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-91-5

شماره مدرک: ک‌۲۳۳۳