دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

OXFORD HANDBOOK of Commercial Correspondence. Oxford correspondence workBook

دانلود و مشخصات کتاب OXFORD HANDBOOK of Commercial Correspondence. Oxford correspondence workBook توسط اش‍ل‍ی‌ ۲۰۰۶م‌ =۱۳۸۵ نام و عنوان کتاب برای دانلود: ..

ادامه مطلب

س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا توسط 1390 نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ام‍ان..

ادامه مطلب

ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE توسط 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE سرشناسه شخص / نام نویسنده: سرشناسه – تنالگان / پشت..

ادامه مطلب

م‍اک‍ت‌ س‍ازی‌ ، اب‍زار ، م‍ص‍ال‍ح‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍اک‍ت‌ س‍ازی‌ ، اب‍زار ، م‍ص‍ال‍ح‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ توسط م‍ی‍ل‍ز ، ک‍ری‍س‌ 1382 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍اک‍ت‌ س‍ازی‌ ، اب‍زار ، م‍ص‍..

ادامه مطلب

ه‍ن‍دب‍وک‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ABB

دانلود و مشخصات کتاب ه‍ن‍دب‍وک‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ABB توسط 1391 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍ن‍دب‍وک‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ABB سرشن..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ توسط ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ سرشناسه شخص ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ توسط ب‍رات‍ی‌ ع‍ل‍وی‍چ‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ 1380 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍..

ادامه مطلب

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ OEE)(

دانلود و مشخصات کتاب اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ OEE)( توسط ه‍ن‍س‍ن‌، راب‍رت‌ 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌..

ادامه مطلب

ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE توسط 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE سرشناسه شخص / نام نویسنده: سرشناسه – تنالگان / پشت..

ادامه مطلب

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍اه..

ادامه مطلب