راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ توسط ادب‌ آوازه‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ادب‌ آوازه‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۲۲۷,‭/فلا۳۶ ر۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ج‍وش‍ک‍اری‌,ج‍وش‍ک‍اری‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-47-2

شماره مدرک: ک‌۲۸۱۲

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ت‍وزی‍ع‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ت‍وزی‍ع‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌) توسط خ‍ل‍ی‍ل‌ اک‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ت‍وزی‍ع‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍ل‍ی‍ل‌ اک‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۲۲۷,‭/خ۸ س۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – ج‍ری‍ان‌ – ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‌,ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-87-8

شماره مدرک: ک‌۲۵۴۷

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط م‍ان‍زی‍ن‍ی‌، ان‍درو 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ و ب‍ال‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ان‍زی‍ن‍ی‌، ان‍درو

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۸,‭/م۲ آ۵,‭۱۳۸۴ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌؛ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7983-69-7

شماره مدرک: ک‌۲۸۳۶

ش‍ن‍اخ‍ت‌، ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌، ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ توسط ل‍طف‍ی‌، اح‍م‍د 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍ن‍اخ‍ت‌، ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍طف‍ی‌، اح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۴۵,‭/ل۶ ش۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌، ۲۰۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار،۲۳/۵ * ۱۶س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – اب‍زار و وس‍ای‍ل‌,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-85-5

شماره مدرک: ک‌۲۶۳۲

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ توسط ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌. ج‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌. ج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۵۱۸/۷۴,‭/ف۹ م۹,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۸۱۲ ص‌.: ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌,اص‍ول‌ خ‍وردگ‍ی‌,م‍واد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ت‍ئ‍وری‌ ه‍ای‌ م‍درن‌ خ‍وردگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6122-26-0

شماره مدرک: ک‌۲۴۱۷

م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍دم‍ات‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌، م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، اص‍غ‍ر اخ‍لاق‍ی‌.

دانلود و مشخصات کتاب م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍دم‍ات‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌، م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، اص‍غ‍ر اخ‍لاق‍ی‌. توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۵ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍دم‍ات‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌، م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌، اص‍غ‍ر اخ‍لاق‍ی‌.

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/۶م۳۳م

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌ . م‍ص‍ور .

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا– اث‍ر زل‍زل‍ه‌,زل‍زل‍ه‌– م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,س‍ازه‌– م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,زل‍زل‍ه‌– پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶۳

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ت‍ن‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍ودزاده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۳۹,‭/م۳۷ت۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۷ص‌ .

موضوع محتوای منبع: ب‍ت‍ن‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶۴

م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ توسط ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۳۳۳/۲,‭/ب۹ م۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍راف‍ی‍ک‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7983-36-0

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۸

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ااص‍ول‌ SDH

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ااص‍ول‌ SDH توسط ده‍ق‍ان‍پ‍ور، ش‍ه‍اب‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ااص‍ول‌ SDH

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ده‍ق‍ان‍پ‍ور، ش‍ه‍اب‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۴۲,‭/د۹ آ۵,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۲ص‌.:م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‌ رق‍م‍ی‌ س‍ن‍ک‍رون‌,ارت‍ب‍اطات‌ ن‍وری‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍وری‌ س‍ن‍ک‍رون‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-21-2

شماره مدرک: ک‌۱۴۹۰

خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ توسط وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۰۶,‭/و۷ خ۹,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ی‍ج‍ده‌، ۴۲۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ن‍گ‍ه‍ا — م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,س‍ن‍گ‍ه‍ا — ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌,س‍ن‍گ‍ه‍ا — رده‌ب‍ن‍دی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6227-11-2

شماره مدرک: ک‌۱۷۱