ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)(

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)( توسط 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ن۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۷۴ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ وت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-41-1

شماره مدرک: ک‌۱۵۲۳

س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۴۴۳,‭/س۹,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طر (م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌),س‍ام‍ان‍ه‌ اع‍لام‌ خ‍طر – س‍ام‍ان‍ه‌ م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ – س‍ام‍ان‍ه‌ EWIS

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-29-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۰۵

س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د دوم‌) توسط م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد، داود 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد، داود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۳/۲,‭/م۵ س۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۸۰ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا – طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-04-6

شماره مدرک: ک‌۱۵۲۱

م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] = Programma61e logic controllers

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] = Programma61e logic controllers توسط ق‍اب‍وس‍ی‌، ف‍رب‍د، ۱۳۵۲ – 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] = Programma61e logic controllers

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍اب‍وس‍ی‌، ف‍رب‍د، ۱۳۵۲ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ق۲

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۱۹] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۶۱

م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د دوم‌) توسط م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۱۵,‭/م۹ م۲,‭۱۳۷۸ ۲.ج

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-90539-3-6

شماره مدرک: ک‌۱۲۰۷

آم‍وزه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر دم‍ی‍ن‍گ‌، ک‍س‍ی‌ ک‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ را ب‍ه‌ ژاپ‍ن‍ی‌ه‍ا آم‍وخ‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر دم‍ی‍ن‍گ‌، ک‍س‍ی‌ ک‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ را ب‍ه‌ ژاپ‍ن‍ی‌ه‍ا آم‍وخ‍ت‌ توسط آگ‍وای‍و، راف‍ائ‍ل‌، 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر دم‍ی‍ن‍گ‌، ک‍س‍ی‌ ک‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ را ب‍ه‌ ژاپ‍ن‍ی‌ه‍ا آم‍وخ‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آگ‍وای‍و، راف‍ائ‍ل‌،

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۶,‭/آ۶۷آ۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر آم‍وزه‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۰۸۵

Concepts & Comments

دانلود و مشخصات کتاب Concepts & Comments توسط آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا ۱۳۸۵=۲۰۰۶م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Concepts & Comments

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۱,‭/آ۷ ک۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: س‍پ‍اه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۵=۲۰۰۶م‌

شماره صفحه تعداد ورق: IX ۲۵۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ (م‍ت‍وس‍طه‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۳۶۹

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ طراح‍ی‌ س‍طوح‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍ک‍وس‌ = CATIA shape design and styling

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ طراح‍ی‌ س‍طوح‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍ک‍وس‌ = CATIA shape design and styling توسط ب‍اق‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ ال‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ طراح‍ی‌ س‍طوح‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍ک‍وس‌ = CATIA shape design and styling

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اق‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ ال‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۵۷۱,‭/ب۲ ک۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: س‍ن‍ج‍ش‌ س‍پ‍اه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: روی‍ه‌ ه‍ا – داده‌ پ‍ردازی‌,روی‍ه‌ ه‍ا – ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2766-44-4

شماره مدرک: ک‌۱۶۴۳

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ف۴ ن۸,‭۱۳۸۷ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌، ۱۴۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-93-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۲۲

اج‍رای‌ پ‍روژه‌ GIS در ArcGis

دانلود و مشخصات کتاب اج‍رای‌ پ‍روژه‌ GIS در ArcGis توسط ض‍ی‍ای‍ی‌ اس‍ف‍ن‍داران‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اج‍رای‌ پ‍روژه‌ GIS در ArcGis

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ض‍ی‍ای‍ی‌ اس‍ف‍ن‍داران‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ض۹ فلا۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ – ن‍رم‌ اف‍زار,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-90-8

شماره مدرک: ک‌۳۴۲۷