ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۳۰۱,‭/و۸ ک۸,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۹۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – آل‍م‍ان‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا,ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-91-5

شماره مدرک: ک‌۲۳۳۷

خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌ توسط وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ – 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۱۰,‭/و۷خ۹

محل انتشار / شهر: [اص‍ف‍ه‍ان‌]

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: خ‍اک‌ — م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۷۵

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ توسط ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۱۴۵,‭/ب۹فلا۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۹۶ص‌

موضوع محتوای منبع: راه‌آه‍ن‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۵۶

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness توسط ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ف۴ ن۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌، ۱۴۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-93-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۲۱

آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC

دانلود و مشخصات کتاب آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC توسط 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ام‍ری‍ک‍ا

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ح‌، [۲۵۶] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ — م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶

ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌ توسط پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌، س‍ی‍داح‍م‍د 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌، س‍ی‍داح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۱۸/۷۴,‭/پ۹ ن۷,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: خ‍وردگ‍ی‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌,ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ – خ‍وردگ‍ی‌,ص‍ن‍ع‍ت‌ – ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌,آب‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌,آب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ (ص‍ن‍ع‍ت‌)

شابک / شماره ISBN: ‭964-6227-19-8

شماره مدرک: ک‌۲۸۱۶

پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۰,‭/م۳ پ۴۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴ص‌.: م‍ص‍ور؛۱۶ * ۲۴س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: آف‍ن‍دی‌ (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),دف‍اع‌ از غ‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‍ان‌,ح‍م‍ل‍ه‌ و دف‍اع‌,اس‍ت‍ت‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-23-1

شماره مدرک: ک‌۱۸۶۳

طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ توسط ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ازه‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/فلا۴ ط۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.۴ : م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌,س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۲-۷۸-۶ :۴ ج,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۲-۵۶-۴ :۳ ج,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۲-۵۰-۲ :۲ ج,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۲-۲۴-۳ :۱ ج

شماره مدرک: ک‌۱۶۰۱

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌ توسط ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۷,‭/ف۲ ح۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ اردک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-87-9

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۴

م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا) توسط وی‍ل‌، آرج‍ان‌ ج‍ی‌ وان‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وی‍ل‌، آرج‍ان‌ ج‍ی‌ وان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۹/۵,‭/و۹ م۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,خ‍ری‍د – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-75-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۲۱