م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وت‍ور دی‍زل‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وت‍ور دی‍زل‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وت‍ور دی‍زل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۷۹۵,‭/م۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: اروم‍ی‍ه‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۴۲ص‌.: ج‍دل‍و، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍وت‍ور دی‍زل‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6544-48-7

شماره مدرک: ک‌۲۷۱۶

رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌ توسط ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د، ۱۹۴۲ -۱۹۹۵ 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د، ۱۹۴۲ -۱۹۹۵

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TG,‭۳۲۵/۶,‭/ه۲رف,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: اروم‍ی‍ه‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: د، ۳۶۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ل‍ه‍ا — ع‍ب‍ورگ‍اه‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۶

رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌ توسط ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TG,‭۳۲۵/۶,‭/ه۲رف,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: اروم‍ی‍ه‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: د، ۳۶۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ل‍ه‍ا — ع‍ب‍ورگ‍اه‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭0-412-13190-0

شماره مدرک: ک‌۳۵۶