م‍س‍ای‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍س‍ای‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ توسط ش‍اه‍ب‍ازی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍س‍ای‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍اه‍ب‍ازی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۱۷,‭/ش۲ ب۲

محل انتشار / شهر: اردب‍ی‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ی‍اوری‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۵ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ارگ‍ذاری‌,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌- آزم‍ای‍ش‌,ض‍ری‍ب‌ ب‍ار و م‍ق‍اوم‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5762-16-7

شماره مدرک: ک‌۳۲۰۹